Een leerling van het VMBO Maastricht dumpt een roos als protest tegen de gang van zaken op de school ANP

De toetsing en afsluiting op het VMBO Maastricht zijn niet zorgvuldig verlopen. De Inspectie van het Onderwijs concludeert in een rapport dat de school de landelijke en eigen regels rond het examen niet gevolgd heeft. Ook moet het examenreglement van de school op orde worden gebracht.

De inspectie deed onderzoek naar de gang van zaken bij VMBO Maastricht, waar in juni de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig werden verklaard. Sommige toetsen waren tijdens het schooljaar niet afgenomen en de scholieren hadden daardoor niet aan het centraal examen mogen deelnemen.

243 leerlingen kregen vorige maand na het maken van een hersteltoets alsnog hun diploma, 42 leerlingen kregen hun diploma zonder een hersteltoets te hoeven maken.

De onderwijsinspectie concludeert in het rapport dat een groot deel van het lesprogramma niet overeenkomt met het ingezonden PTA. Dat het PTA te ambitieus was, heeft de school erkend, in een eerder gesprek met de NOS. "Het programma was breed, veel breder dan de wet vraagt", zei interim-bestuurder Jan Rijkers.

De oorsprong van het brede programma is volgens Rijkers te wijten aan de fusie die voorafging aan het ontstaan van VMBO Maastricht. De school is ontstaan uit een samengaan van drie scholengemeenschappen in de regio. Secties hanteerden verschillende PTA's afkomstig van deze scholen. "Deze ordeloze aanpak heeft er onder andere voor gezorgd dat kandidaten van dezelfde opleiding schoolexamens hebben afgelegd die verschilden van inhoud en aantal", schrijft de inspectie in het rapport.

Het brede programma heeft de school dus veel problemen opgeleverd, maar voor sommige docenten diende het uitgebreide PTA ook als een ordemaatregel. "Als je kan zeggen dat elke toets telt voor het examen, kan je leerlingen gemotiveerd houden", zegt Rijkers.

De school heeft inmiddels de PTA's minder uitgebreid gemaakt. Toch verloopt de toetsing op de school nog niet vlekkeloos. Dinsdag meldde NRC dat een deel van de vierdejaars toetsen moet inhalen, omdat die in het derde jaar niet zijn afgenomen.

Examenreglement

De inspectie concludeert ook dat het opgestelde examenreglement zowel door de schoolleiding als de docenten niet werd gevolgd. Bij onregelmatigheden, zoals afwezigheid zonder geldige reden, werd door docenten "op eigen initiatief, wisselend gehandeld". De afgelopen jaren maakte geen enkele docent melding van een onregelmatigheid bij de schoolleiding.

De schoolleiding verzuimde te controleren of docenten het eigen examenreglement wel volgden. Ook het landelijke examenreglement is niet gevolgd: zo is er geen melding gemaakt van examenkandidaten met dyslexie of een rekenstoornis, terwijl tientallen leerlingen wel gebruik maakten van faciliteiten.

Meer onderzoeken

De onderwijsinspectie werkt ondertussen aan twee andere onderzoeken. Zo wordt een breder onderzoek gedaan naar elf scholen die onder de koepel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vallen. Ook loopt een onderzoek naar het bestuurlijk handelen bij de LVO, en op het VMBO Maastricht.

Het College van Bestuur (CvB) van de LVO zegt in een reactie dat de inspectie "terecht" heeft geconcludeerd dat toetsing en afsluiting niet correct zijn verlopen. De LVO zegt "geschokt" te zijn door het ongeldig verklaren van de examens, een maatregel die "ongekende impact" heeft gehad. "Het CvB draagt daarvoor verantwoordelijkheid en voelt dat ook zo."

Inmiddels hebben 289 van de 353 leerlingen hun diploma behaald. Dertig leerlingen zijn gezakt, de rest maakt eind oktober nog een inhaaltoets.

De VO-raad, koepel van middelbare scholen, heeft ook een onderzoek lopen naar de kwaliteit van schoolexamens op scholen in het hele land. De resultaten van al deze onderzoeken worden in december verwacht.

STER reclame