ANP

Inspectie had eerder kunnen ingrijpen bij VMBO Maastricht

time icon Aangepast

Zowel de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) als de Inspectie van het Onderwijs heeft steken laten vallen bij de diplomacrisis bij het VMBO Maastricht. Dat staat in een serie rapporten naar aanleiding van de kwestie.

Bij het VMBO Maastricht, dat onder LVO valt, werden in juni de schoolexamens van 353 leerlingen ongeldig verklaard door de inspectie. Sommige toetsen waren tijdens het schooljaar niet afgenomen en de scholieren hadden daardoor niet aan het centraal examen mogen deelnemen. De scholieren moesten in de maanden erna hersteltoetsen maken om hun diploma alsnog te halen.

Naar aanleiding van de zaak nam de onderwijsinspectie de afgelopen tijd 11 van de 31 locaties van LVO in heel Limburg onder de loep. Het gaat om locaties waarvan al werd vermoed dat de onderwijskwaliteit er onder de maat was. Verder werd het optreden van de inspectie zelf beoordeeld door de Auditdienst Rijk (ADR).

Zeer zwak

De situatie op vijf onderzochte locaties blijkt zo slecht dat de inspectie er ingrijpt. Daar zijn afdelingen als zeer zwak of onvoldoende beoordeeld. Het gaat onder meer om alle zes de afdelingen van het VMBO Maastricht, werd eind vorige maand al bekend. Leerlingen worden slecht begeleid en de school doet te weinig aan lesuitval en verzuim van scholieren.

De inspectie maakt nu samen met het ministerie en LVO een plan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Bestuurders van de VO-raad zullen daarbij helpen.

Signalen

Op haar beurt had de inspectie meldingen van ouders over de misstanden op het VMBO Maastricht beter kunnen afhandelen, staat in het rapport van de ADR. Door die signalen, die sinds 2016 binnenkwamen, had de dienst kunnen vermoeden dat er van alles mis was bij de schoolexamens.

De inspectie deed echter alleen onderzoek naar lesuitval op de school en niet naar de schoolexamens. De dienst hield zich daarmee weliswaar aan de regels, maar die schieten volgens de ADR dus blijkbaar tekort.

Diepgeworteld

De fusieschool VMBO Maastricht bestaat sinds 2015. In het najaar van 2016 valt het de onderwijsinspectie op dat er veel klachten over lesuitval binnenkomen. Ook beklagen ouders zich erover dat de vmbo-school afspraken niet nakomt en trekken docenten anoniem aan de bel.

"Het is een diepgeworteld iets daar in Limburg", schrijft een inspectiemedewerker eind 2016 in een rapport dat de NOS heeft verkregen na een WOB-verzoek .

Uit een schoolbezoek door de inspectie komt naar voren dat leerlingen negatief zijn over de sfeer en dat er veel verzuim is, door zowel leerlingen als docenten. Ondanks dreigementen grijpt de inspectie niet in, maar blijft wel nieuwe onderzoeken starten.

In het najaar van 2017 komt er een nieuwe stroom klachten van ouders over het VMBO Maastricht. In het schoolbestuur worden twee mensen vervangen. Op 14 juni 2018, als een klokkenluider alarm slaat, trekt de inspectie het crisisdraaiboek uit de kast.

Ook zet de ADR vraagtekens bij het besluit om alle eindexamens ongeldig te verklaren. Dat wekte grote onrust onder ouders en leerlingen, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen, was mogelijk vastgesteld dat de examens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven. Daarnaast had de communicatie met de ouders beter gekund.

"Goed toezicht houden is meer dan alleen de regels handhaven", schrijft de ADR. "Het betekent ook sensitief handelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen of specifieke omstandigheden."

Van de 353 leerlingen van wie het examen ongeldig werd verklaard, zijn er 321 inmiddels geslaagd. Dertig scholieren zijn gezakt vanwege het resultaat van hun centraal examen. De andere twee scholieren moeten nog toetsen afleggen.

De misstanden op het VMBO Maastricht leidden vorige maand tot het opstappen van LVO-bestuurder André Postema. Die is ook Eerste Kamerlid van de PvdA en hij lag al langer onder vuur, onder meer omdat de PvdA aandrong op zijn vertrek.

De ministers Slob en Van Engelshoven van Onderwijs laten in een reactie weten dat de inspectie aan de slag gaat met de aanbevelingen. Wel zeggen ze dat de ingrepen het gewenste effect hebben gehad. "Er wordt met volle kracht gewerkt aan beter onderwijs."

Dat laatste beaamt de Stichting LVO. "We willen graag in 2019 met ouders, leerlingen, medewerkers en andere partners verder bouwen aan het herstel en aan een goede en constructieve samenwerking", stelt de scholenkoepel.

STER Reclame