Reacties onderzoek topfunctionarissen woningcorporaties

Commissarissen en bestuurders bij zo'n twintig woningcorporaties blijken privé huizen te verhuren voor persoonlijk rendement, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Branchevereniging Aedes vindt dit onwenselijk. Voorzitter Martin van Rijn zegt dat exploitatie van woningen voor rendement altijd tot discussies leidt in deze sector. "Mijn uitkomst zou zijn: doe het niet", zegt hij. Aedes heeft aangekondigd de governancecode op dit punt aan te scherpen. Uitgangspunt moet gaan luiden: 'Nee, tenzij.' Een groot deel van de functionarissen vraagt bij hun verhuuractiviteiten hogere huurprijzen dan hun eigen corporaties redelijk vinden. Verschillende topfunctionarissen verhuren bovendien huizen in hetzelfde gebied als hun eigen corporatie, waardoor de schijn ontstaat dat zij gebruik kunnen maken van voorkennis.

Hier lees je de reacties van de Raden van Commissarissen van woningcorporaties waar functionarissen (commissarissen of bestuurders) actief zijn die vastgoed exploiteren voor de verhuur. Het is hun taak om mogelijke deelbelangen van functionarissen te inventariseren en die voorafgaand aan de benoeming van nieuwe commissarissen en/of bestuurders te melden bij de Autoriteit Woningcorporaties. De onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur zocht ruim een maand vóór publicatie contact met hen, en met de betreffende functionarissen zelf. Alle voorzitters zijn akkoord gegaan met de wijze waarop hun reactie onderstaand is weergegeven.

Op het meldingsformulier van de Autoriteit Woningcorporaties staat nu niet expliciet dat 'vastgoed' als deelbelang moet worden beschouwd. De Autoriteit Woningcorporaties zegt het vanzelfsprekend te vinden dat privévastgoed binnen de corporatiesector een deelbelang betreft, maar gaat desondanks kijken of het formulier aangepast moet worden.

ACANTUS

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De voorzitter zegt niet op de hoogte te zijn van het huizenbezit van de commissaris, terwijl dit volgens hem 'wel aan de orde had kunnen komen bij de herbenoeming'. De commissaris meldde wel één geërfd pand, maar niet de grotere vastgoedportefeuille die hij via zijn 'pensioen BV' exploiteerde. De voorzitter zegt dat hij wel van deze vastgoedactiviteiten had wíllen weten.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee, want de Raad van Commissarissen was hiervan niet op de hoogte.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad vindt in het algemeen dat het 'niet wenselijk is dat commissarissen van corporaties zelf in privé huurwoningen voor rendement exploiteren.'

De betreffende functionaris heeft inmiddels op eigen initiatief besloten zijn commissariaat te beëindigen.

SOR

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Nee. De vicevoorzitter laat weten dat de functionaris zijn huizenbezit niet bij de Raad meldde, maar dat de Raad dat 'zéker' wel had wíllen weten. Had de functionaris het huizenbezit gemeld, dan had de Raad 'met gefronste wenkbrauwen gezeten', aldus de vicevoorzitter.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee, want de Raad van Commissarissen was dus zelf niet op de hoogte van het huizenbezit.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen van SOR laat weten het in principe 'heel onwenselijk' te vinden als commissarissen of bestuurders bij woningcorporaties vastgoed exploiteren voor rendement. Daarbij maakt het de Raad niet uit om wat voor soort woning het gaat (sociale huur, middenhuur, vrije sector) of waar deze huizen precies liggen (in het eigen werkgebied van de corporatie, in de omliggende regio, of in een geheel andere provincie). 'Wij vinden het verhuren van huizen, waar dan ook, onwenselijk voor deze functie', aldus de Raad. De vicevoorzitter laat verder weten in de toekomst scherper te gaan toezien op huizenbezit. 'Onze blik is hierdoor weer verder verruimd en verscherpt in het kader van integriteit.'

De betreffende functionaris treedt binnenkort aan bij een nieuwe corporatie. Die corporatie laat ons weten dat hij zijn huizen, met uitzondering van zijn eigen woonhuis, binnen twee jaar zal verkopen.

WOONPUNT MAASTRICHT

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. De commissaris heeft de voorzitter over het vastgoed geïnformeerd.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De voorzitter heeft het niet gemeld omdat hij dacht dat de Autoriteit Woningcorporaties al op de hoogte was. De commissaris had dit in zijn sollicitatiebrief van zes jaar eerder al aangegeven. 'Naar nu blijkt heeft de Autoriteit Woningcoproraties die sollicitatiebrief niet gelezen en heeft de AW evenmin zijn ib-aanslag bekeken waarin de inkomsten van deze portefeuille te vinden is.'

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De voorzitter liet aanvankelijk weten huizenbezit in principe geen probleem te vinden, zolang de woningen niet gelegen zijn in het werkgebied. Hij zei: 'Sommige mensen sparen auto's, sommige huizen. Een enkeling is dan ook nog commissaris bij een woningcorporatie, ik zie niet in waarom dat zo spannend is.'

Hij laat weten wel de nieuwe richtlijn van Aedes en VTW te volgen, als deze nader is geconcretiseerd.

Nu zegt de voorzitter dat hij na de vragen van NOS-Nieuwsuur 'waakzamer en kritischer' is geworden. Hij heeft mogelijke contacten met bouwpartijen en makelaars nader besproken, en erop gewezen dat men hier voorzichtig mee moet zijn. 'Pas op dat er geen belangenverstrengeling is.'

WOONCOMPAGNIE

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De bestuurder van Wooncompagnie laat weten dat hij afgelopen mei, na vragen van NOS-Nieuwsuur, door de commissaris is geïnformeerd. 'Tot dat moment waren de huidige leden van de RvC en ik als bestuurder niet op de hoogte van zijn woningbezit.'

De functionaris in kwestie zegt dat hij zijn huizenbezit bij zijn benoeming gemeld heeft bij de vorige voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?
De Raad beschouwt de exploitatie van vastgoed als een 'pensioenvoorziening' van de functionaris, en daarom als 'een privékwestie'.

'De voorbeeldfunctie van een commissaris is een belangrijk onderdeel van ons RvC reglement. Daarom kunnen wij begrijpen dat hoewel het een privékwestie betreft die mag binnen de regelgeving het in de beeldvorming anders kan overkomen. Dat betreuren wij.'

De bestuurder van Wooncompagnie laat nog weten: 'U verzoekt mij een reactie op het feit dat de commissaris zijn pensioenvoorziening heeft georganiseerd in vrije sector huurwoningen. Botst dit met de belangen van Wooncompagnie of kan dit naast elkaar bestaan? Het mag duidelijk zijn dat Wooncompagnie ander beleid voorstaat. Dat beleid onderschrijft hij binnen de RvC overigens volkomen. Zijn persoonlijk handelen voldoet aan de huidige regels en schaadt Wooncompagnie niet. De directeur van de Autoriteit Woningcorporaties roept nu, samen met u, de vraag op of het ook kan. Op deze vraag kan ik op dit moment nog geen antwoord geven omdat we hierover met elkaar in de Raad van Commissarissen het gesprek moeten aangaan. Bij dit gesprek zullen we ook rekening houden met de huidige situatie op de woningmarkt en de rol die Wooncompagnie wil vervullen voor mensen met een middeninkomen.'

WONEN LIMBURG

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Nee. De voorzitter van de Raad van Commissarissen laat ons telefonisch weten dat bij de benoeming van de commissaris 'niet naar voren is gekomen' dat hij 'bepaalde activiteiten of bezit' heeft. De voorzitter zegt gevraagd te hebben of er nevenactiviteiten waren die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling met zich konden meebrengen. Hierop werd door de kandidaat ontkennend geantwoord.

De voorzitter zegt dat hij wel over het huizenbezit geinformeerd had wíllen worden.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de commissaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De voorzitter van de Raad van Commissarissen was namelijk zelf niet op de hoogte.

De functionaris zelf zegt overigens bij zijn vorige corporatie wél opgaaf te hebben gedaan van zijn vastgoedbezit. De Autoriteit Woningcorporaties is toen geinformeerd.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De voorzitter zegt nog geen uitspraak te doen over het huidige standpunt van de RvC. Hij laat weten: 'Ik heb begrepen dat zowel Aedes als de VTW in de afgelopen periode hier wel een mening over hebben gevormd, welke uiteraard in de eerstvolgende RvC-vergadering zal worden geagendeerd.'

CASADE

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Deels. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is op de hoogte van het bezit van enkele (niet alle) van een commissaris, maar niet van de aantredende bestuurder. Het vastgoedbezit van de commissaris had hij gemeld bij zijn sollicitatie.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Eerst niet, nu wel. De voorzitter vond het niet relevant het bezit van de commissaris te melden omdat hij slechts weet had van enkele huizen die 'op ruime afstand' in een ander werkgebied liggen dan de corporatie.

Het bezit van de bestuurder was bij de voorzitter onbekend, totdat NOS-Nieuwsuur vragen stelden. Daarna heeft de voorzitter de situatie op 16 mei gemeld bij de accountmanager van de Autoriteit Woningcorporaties.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De voorzitter zegt zich nu aan te sluiten bij het nieuwe standpunt van Aedes en VTW: 'nee, tenzij'.

Ook heeft de Raad met de aantredende bestuurder afgesproken dat hij binnen twee jaar al zijn huizen, met uitzondering van zijn eigen woonhuis, zal verkopen.

De commissaris besluit uiteindelijk zelf af te treden, hoewel hij volgens de voorzitter 'volledig binnen de geldende regels heeft gehandeld'. Hij zegt deze keuze 'vanuit collegiaal oogpunt' te maken, 'omdat ook Casade als organisatie onder vuur komt te liggen' en hij hoopt dat zijn terugtreden 'de impact op Casade' beperkt en de verdere 'aantasting van de persoonlijke levenssfeer voorkomt'.

HAVENSTEDER

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Nee. De voorzitter van de Raad van Commissarissen laat telefonisch weten dat het 'nieuw' is voor hem. Hij zegt dat hij dit wel had wíllen weten. Hij zegt er vanuit te gaan 'dat mensen melden wat relevant is voor de vervulling van die functie'.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De Raad van Commissarissen was zoals gezegd zelf niet op de hoogte.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen vindt het in principe onwenselijk als commissarissen of bestuurders vastgoed exploiteren voor rendement. Met name als dit plaatsvindt in het eigen werkgebied.

De functionaris besluit uiteindelijk zelf om terug te treden.

PORTAAL

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. De voorzitter van de Raad van Commissarissen laat in eerste instantie telefonisch weten dat zij wist dat de functionaris huizen bezat, maar zich daar niet verder in verdiept had en de regels daaromtrent ook niet paraat had.
De woordvoerder van Portaal stuurt daarna een reactie waarin staat dat de functionaris zijn huizenbezit voorafgaand aan zijn benoeming bij de RvC heeft gemeld.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de commissaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De woordvoerder laat weten dat Portaal niet wist dat de Autoriteit Woningcorporaties geïnformeerd wil worden over huizenbezit en dat 'de functionaris zowel naar de letter als de geest van de huidige regels van de Autoriteit Woningcorporaties is beoordeeld'.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De RvC zegt dat er geen sprake is van een 'mogelijk deelbelang', of 'tegenstrijdig belang', of 'enige twijfel daarover'. 'Eén woning bevindt zich weliswaar in het werkgebied, maar in een ander huursegment (vrije sector).'

WOONPLUS SCHIEDAM

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De voorzitter van de Raad van Commissarissen zegt niet van het huizenbezit af te weten. Hij doet navraag, en het blijkt wel met zijn voorganger te zijn besproken, maar niet met hem. Hij zegt dat 'ingewikkeld' te vinden, omdat hij wel meermaals heeft gevraagd of er nog privé- of deelbelangen speelden die relevant zouden kunnen zijn om te bespreken. De voorzitter had het logisch gevonden als de functionaris toen uit zichzelf over het huizenbezit had verteld, 'zodat de Raad van Commissarissen had kunnen bespreken in hoeverre dit strijdig is met de belangen van Woonplus en de huurders'.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee, de Raad van Commissarissen heeft het vastgoedbezit niet gemeld bij de Autoriteit Wonen, omdat het niet bij de (voorzitter en leden van de) raad bekend was.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De raad vindt dat commissarissen of bestuurders verhuurd vastgoed moeten melden en dat daarna 'de afweging volgt binnen de raad'. 'Binnen het werkgebied - gemeente Schiedam - is het exploiteren van vastgoed ongewenst, in de grotere regio zou het kunnen, dit is ter beoordeling aan de Raad. Hier spelen mogelijke samenwerkingen met andere corporaties een rol.'

De functionaris besluit uiteindelijk zelf om te vertrekken.

WONEN WATERINGEN

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. Volgens de waarnemend voorzitter heeft de commissaris zijn bezit bij zijn aanstelling gemeld.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Ja. Volgens de waarnemend voorzitter is het is vermeld in het formulier Motivering (her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?
Omdat het vastgoed van de commissaris niet in de gemeente Westland ligt, oordeelt de Raad dat 'er geen sprake is van belangenverstrengeling'. Wel laat de voorzitter weten zich te zullen conformeren aan eventuele nieuwe regelgeving op dit gebied vanuit de branche.

WOONBEDRIJF EINDHOVEN

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Nee, zowel bij benoeming als herbenoeming van de commissaris was het bij de Raad van Woonbedrijf niet bekend dat de functionaris vastgoed bezat.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee, omdat het huizenbezit niet bekend was bij de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf en de afweging om melding te maken bij Autoriteit Woningcorporaties dan ook niet kon worden gemaakt.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

'Zolang privé activiteiten geen relatie hebben met die van Woonbedrijf, wetten en regels worden gevolgd en er geen sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling, is het niet aan de Raad van commissarissen van Woonbedrijf om te oordelen over wat een functionaris privé onderneemt. Verhuur van privé woningen in de private sector en buiten het werkgebied van Woonbedrijf, staat het werk als functionaris bij Woonbedrijf niet in de weg. Dat moet uiteraard wel per functionaris en per situatie bekeken worden, aangezien een commissaris een andere positie heeft dan bijvoorbeeld een andere medewerker.'

WONINGSTICHTING NAARDEN

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De voorzitter zegt dat de commissaris bij haar sollicitatie verteld heeft dat zij een vastgoedportefeuille bezit als pensioenvoorziening. Ook stond het vermeld in haar CV.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Niet op het formulier 'aanvraag zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid', waar de voorzitter van de Raad 'deelbelangen' kan melden, maar wel door de functionaris via het CV, aldus de Raad.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad laat het volgende weten: 'De woningen die deze commissaris verhuurt liggen buiten het werkgebied van de woningcorporatie. Er is geen sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Aedes, VTW en Aw zijn voornemens de governance regels omtrent privé-bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen aan te scherpen. De RvC ondersteunt dit, mede gelet op het veranderende tijdsgewricht. Aedes heeft inmiddels als standpunt dat het verhuren van woningen met een rendementsdoelstelling door een bestuurder of commissaris als principe niet gewenst is. De RvC zal zich in zijn handelen richten naar deze ontwikkelingen en zich conformeren aan nieuwe aangescherpte regelgeving terzake.'

SERVATIUS

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. De persvoorlichter van Servatius meldt dat het 'privébezit van beleggingspanden voorafgaand aan indiensttreding besproken zijn met werkgever' en dat 'daarover afspraken zijn gemaakt, onder meer dat (de schijn van) belangenverstrengeling tussen werkgever en werknemer zal worden voorkomen.' 'Voorafgaand aan benoeming zijn afspraken schriftelijk vastgelegd als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De afspraken zijn conform de governance code.' De afspraken zelf wil de corporatie niet verstrekken noch nader toelichten.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionarissen gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

De persvoorlichter van Servatius zegt dat 'het vastgoedbezit en de vastgoed- en beleggingsactiviteiten van de interim-bestuurders voorafgaand aan de benoeming zijn gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties. De corporatie wil niet specificeren of hier ook de volledige vastgoedportefeuille is meegedeeld. De Autoriteit Woningcorporaties heeft, volgens de woordvoerder van Servatius, 'voor beiden een positieve zienswijze' afgegeven.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

Servatius vindt het acceptabel als commissarissen en bestuurders vastgoed bezitten zolang er aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.

WONINGSTICHTING NIJKERK

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja, de voorzitter laat weten dat het huizenbezit aan de orde kwam tijdens het sollicitatiegesprek met de functionaris.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

De voorzitter meldde het huizenbezit van de commissaris niet op het 'meldingsformulier' van de Autoriteit Woningcorporaties waar door hem de deelbelangen van kandidaten dienen te worden opgeschreven. De voorzitter constateerde namelijk geen 'onverenigbaarheden/belangenverstrengeling/afhankelijkheden'.

In het CV van de commissaris stond volgens hem wel vermeld dat de commissaris een onroerend goed portefeuille beheerde, en dit CV zou zijn opgestuurd naar de Autoriteit Woningcorporaties.

De voorzitter benadrukt: 'Wat hier speelt betreft niet zozeer belangenverstrengeling, maar integriteit en voorbeeldfunctie. In de afgelopen 4 jaar is bij de betreffende commissaris geen enkele vorm van belangenverstrengeling vastgesteld.'

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad vindt dat een commissaris 'onroerend goed (woonruimte) kan exploiteren onder voorwaarde dat de door hem/haar in dit kader uitgevoerde activiteiten aantoonbaar op alle vlakken volledig voldoen aan wet- en regelgeving. Over de rechtmatigheid van huurprijzen, onderhoud, toewijzing, etc. mag dus geen enkele twijfel bestaan. Daarbij geldt ook het uitgangspunt dat het betreffende onroerende goed niet in het werkgebied van onze woningstichting mag liggen.'

'Daarnaast vinden wij het onjuist en onwenselijk dat een RvC lid van de Woningstichting Nijkerk kamers of woningen verhuurt voor hogere bedragen dan WWS voorschrijft. Dit past niet bij de voorbeeldfunctie zoals genoemd in het eerste principe van de governancecode.'

De commissaris heeft besloten om de termijn niet af te maken, dit om 'persoonlijke redenen'.

WOONBRON

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. Een woordvoerder laat weten dat de bestuurder in 2015 aan de Raad van Commissarissen toestemming gevraagd heeft voor het verhuren van woningen 'in het kader van zijn pensioenopbouw', en dat de toestemming werd verleend, 'en in 2016 (schriftelijk) bevestigd'. Daarnaast wijst hij erop dat het 'verhuren van woningen' in de wet niet wordt benoemd als 'nevenfunctie die voor bestuurders van woningcorporaties niet is toegestaan'.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee, Woonbron heeft de Autoriteit Woningcorporaties niet geinformeerd. De Raad van Commissarissen achtte het voldoende om zélf afspraken met de bestuurder over zijn aankopen en verhuuractiviteiten, en daaraan ook enkele voorwaarden. 'Onder meer dat verhuur niet plaatsvindt in het sociale huursegment en dat er geen woningen worden aangekocht uit het bezit van Woonbron / woongebouwen waarin Woonbron actief is'. Ook is de afspraak dat het woningbezit van de bestuurder uit '4 tot 6 woningen' bestaat, en dat periodiek 'een onafhankelijke toetsing' plaatsvindt, uitgevoerd door de bestuurssecretaris, die 'controles' uitvoert in kadaster.

Op welke manier de corporatie nagaat of de bestuurder geen woningen verhuurt die onder de liberalisatiegrens vallen, door bijvoorbeeld puntentellingen te maken - iets dat niet kan op basis van controles in kadaster - gaat de corporatie niet in.

De woordvoerder meldt dat inmiddels overigens wel een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de bestuurder en de Autoriteit Woningcorporaties plaatsgevonden', meldt de woordvoerder.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad laat weten: 'In de huidige tijd kun je anders aankijken tegen het hebben van een woningportefeuille voor de verhuur als bestuurder of toezichthouder. Het onderwerp is recent besproken in de Raad van Commissarissen en de uitkomst is dat zij het in de huidige tijd onwenselijk vindt dat bestuurders of commissarissen vastgoed exploiteren voor rendement. We zullen verder de richtlijnen van Aedes en de VTW volgen.'

De bestuurder laat weten dat hij al zijn huizen gaat verkopen.

SSW

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

Ja. De woordvoerder laat weten dat de Raad van Commissarissen bekend was met de verhuuractiviteiten van de commissaris en bestuurder. De Raad zegt met de betreffende commissaris voorafgaand aan zijn benoeming gesproken te hebben over zijn zakelijke activiteiten.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De voorzitter van de Raad van Commissarissen laat weten dat de Raad oordeelde 'dat van (schijn van) belangenverstrengeling bij beide functionarissen geen sprake is, temeer omdat het verhuuractiviteiten buiten het werkgebied van Woonstichting SSW betreft'.

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

'Het klopt dat de bestuurder en één van de commissarissen van Woonstichting SSW in privé verhuuractiviteiten ontplooien. Deze activiteiten zijn onzes inziens niet in strijd met de bepalingen uit de governancecode van Aedes en de VTW of wet- en regelgeving en staan onzes inziens de voorbeeldfunctie van een bestuurder of commissaris niet in de weg. De RvC en de betreffende commissaris hebben geoordeeld dat geen sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling zolang deze zakelijke activiteiten buiten de gemeente waar de corporatie actief is. We zijn ons ervan bewust dat we met elkaar continu moeten beoordelen of activiteiten of situaties mogelijk tegenstrijdige belangen of de schijn hiervan vertegenwoordigen. Zeker nu we als woningcorporatie meer gaan bewegen in de markt van de middenhuur.'

NB. De woordvoerder van SSW laat na publicatie van bovenstaande tekst weten dat zij per abuis geen correctie had gegeven op het gedeelte waarin staat dat het huizenbezit van de functionarissen bekend 'was' bij de Raad van Commissarissen. Dit moet volgens de woordvoerder zijn: bekend 'is'. De woordvoerder: 'Nadat Aedes aankondigde dat hier onderzoek naar gedaan werd, hebben bestuur en RvC geïnventariseerd in hoeverre dit aan de orde is binnen onze corporatie. Vanaf dat moment is de Raad van Commissarissen op de hoogte van de verhuuractiviteiten van de bestuurder en een commissaris. Bij de benoemingen van de functionarissen is niet expliciet gesproken over verhuurd vastgoed.'

OOSTZAANSE VOKSHUISVESTING

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De voorzitter laat weten dat de toenmalige voorzitter op de hoogte was en akkoord heeft gegeven.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Dat is onduidelijk, maar waarschijnlijk niet. De huidige voorzitter laat weten: 'Van de toenmalige RvC is niemand meer aanwezig. Ik heb niet kunnen vinden wat de overwegingen waren. Het lijkt me voor de hand te liggen dat men in de overtuiging was dat dat niet noodzakelijk was.'

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De voorzitter laat weten: 'Voortschrijdend inzicht mede op basis van uw onderzoek nemen wij ter harte en bespreken wij op heel korte termijn.' Hij zegt dat de raad zich zal conformeren aan 'de sector standpunten die worden geformuleerd.'

WONEN WITTEM

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

'Ja. De commissaris meldde het vastgoed dat hij bij zijn aantreden bezat (dat buiten het werkgebied van de corporatie ligt) bij de selectiecommissie van de RvC. Later kocht hij nog een pand aan in hetzelfde gebied als waar de corporatie ook actief is. Dit werd bekend bij de voorzitter tijdens een intern overleg en is formeel gemeld tijdens de eerstvolgende RvC vergadering.'

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit van de functionaris gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

'De voorzitter meldde het vastgoedbezit dat de commissaris bij zijn aanstelling had bij de Autoriteit. Het pand dat hij later aankocht, in dezelfde gemeente als waar de corporatie actief is, meldde de voorzitter nadat NOS en Nieuwsuur hierover vragen stelden en de RvC getoetst had aan de Governance Code.'

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

'De Raad van Commissarissen vindt het in principe niet onwenselijk als functionarissen vastgoed exploiteren, ook niet als dat in hetzelfde werkgebied is. Naar aanleiding van het onderzoek van NOS-Nieuwsuur heeft de RvC besloten, dat, naar de toekomst toe, van alle vastgoed-aankopen melding moet worden gemaakt tijdens vergaderingen van de Raad, ook al schrijft de Governance Code dit nu niet voor.'

VECHTDAL WONEN

Was de exploitatie van vastgoed bekend bij de Raad van Commissarissen?

De voorzitter zegt in eerste instantie dat zij 'nevenfuncties' altijd checkt, en altijd toetst of 'functie of bezit onverenigbaar is met het zijn van commissaris'. Het bezit van de functionaris is bij zijn aantreden gemeld.

Later schrijft zij ons: 'De betreffende commissaris heeft naar eigen zeggen bij zijn benoeming in 2018 bij de toenmalige RvC gemeld dat hij in privé vastgoed verhuurt, o.a. in Ommen. Er is toen getoetst of dit verenigbaar is met zijn rol als commissaris. Bij zijn herbenoeming in 2022 is dit niet meer aan de orde geweest.' Onduidelijk is of het bezit bij de huidige voorzitter gemeld is.

Heeft de Raad van Commissarissen het huizenbezit gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties?

Nee. De Raad van Commissarissen beschouwde het vastgoed als een 'privekwestie'. Daarom vond men het niet relevant om te melden. De Raad laat bovendien weten dat het huizenbezit 'geen onderdeel van de uitvraag' was op het 'formulier voor (her)benoeming bij de Autoriteit Woningcorporaties'. En voegt toe: 'Wij zouden daar op dit moment anders mee omgaan. We hebben van de betreffende commissaris begrepen dat zijn woningbezit uitgebreid aan de orde is geweest bij zijn benoemingsgesprek met de Aw in 2018.'

Wat is het huidige standpunt van de Raad van Commissarissen?

De Raad: 'Door de vraagstelling en de zorgvuldige discussie in de sector en binnen de RvC zijn we tot het inzicht gekomen dat het geen privé aangelegenheid betreft, maar dat een heroverweging op zijn plaats is of het passend is vanuit de rol als commissaris. Wij hebben besloten om het bezit van vastgoed voor rendementsdoeleinden als nevenactiviteit te beschouwen en te vermelden in het jaarverslag. Dit is over het jaarverslag van 2022 reeds gebeurd. Ook op de website wordt hiervan melding gedaan. Bij de werving van nieuwe commissarissen zal dit ook worden uitgevraagd en gewogen.'

'We hebben naar aanleiding van de vraagstelling van NOS-Nieuwsuur en de daarop volgende discussie in de sector, als Raad van Commissarissen bij diverse gelegenheden hier indringend over gesproken. Het feit dat de betreffende commissaris na intensief overleg met de Raad van Commissarissen is teruggetreden geeft ons inziens voldoende inzicht in hoe wij deze situatie beoordelen.'

De commissaris besloot uiteindelijk zelf om 'in lijn met het statement van Aedes, in het belang van Vechtdal Wonen' per direct terug te treden.

Advertentie via Ster.nl