Het Wad bij Ternaard
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

'Informatie over effect gaswinning onder Waddenzee bij Ternaard nog ontoereikend'

Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard in Friesland. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Demissionair minister Blok van Economische zaken wil de NAM toestemming geven voor gaswinning in het gebied. Hij zegt geen juridische mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de winning te weigeren.

Volgens de commissie ontbreekt het in het milieueffectenrapport over de gaswinning op een aantal punten aan "essentiële informatie", meldt Omrop Fryslân.

Er is meer informatie nodig over de gevolgen voor de diepe bodemdaling, de kleine kweldergebieden en de broedvogels. Bovendien is nog niet goed in beeld gebracht hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en wat de gevolgen zijn voor archeologische schatten zoals scheepswrakken op de zeebodem. Dat geldt ook voor de mogelijk schadelijke gevolgen voor de bodem bij de aanleg van een gasleiding van Ternaard naar Moddergat.

Controle op klein gasveld

Als de gaswinning bij Ternaard wordt toegestaan, moeten de gevolgen voor de omgeving en natuur voortdurend worden gevolgd, stelt de commissie. Voor grotere gaswinningsgebieden is daar een systeem voor, maar het is nog onduidelijk of dat ook werkt voor het kleinere gasveld bij Ternaard.

Natuurorganisaties, de Friese Provinciale Staten en de gemeente Noordoost-Friesland hebben protest aangetekend tegen de voorgenomen gaswinning.

Advertentie via Ster.nl