Ook Leiden stopt met bindend studieadvies in tweede jaar

De Universiteit Leiden stopt per direct met het bindend studieadvies (BSA) voor tweedejaarsstudenten. Leiden was de enige universiteit die nog experimenteerde met het BSA voor tweedejaarsstudenten. Studenten hoeven aan het eind van hun tweede studiejaar dus geen 90 studiepunten meer te halen om door te mogen met hun studie.

Leiden was een van vier universiteiten en hogescholen die meedeed aan een experiment waarin slecht presterende studenten in het tweede studiejaar weggestuurd konden worden. Normaal mochten instellingen voor het hoger onderwijs alleen in het eerste jaar falende studenten wegsturen.

Nu stopt de universiteit ermee omdat de Universiteitsraad bezwaren had tegen het experiment. Die zag eigenlijk alleen maar nadelen. Zo zouden faculteitsmedewerkers een te hoge werkdruk ervaren, de papierwinkel alleen maar groter worden en de stress bij studenten toenemen.

Ook Het College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO) "heeft enkele vergaande uitspraken gedaan in BSA-kwesties", aldus de universiteit. Dat college besloot dat een universiteit maar eenmaal een bindend studieadvies mag uitbrengen zolang de student in de propedeuseperiode zit.

Veel studenten klaagden over het experiment. Zo zou het financieel erg duur zijn om na twee jaar te moeten stoppen met een opleiding.

Ook het BSA voor eerstejaars wordt aangepast. Die studenten hoeven niet langer hun propedeuse in hun eerste twee jaar te halen. Wel moeten eerstejaars in hun eerste studiejaar minimaal 45 punten halen om hun studie te blijven volgen.

Het BSA voor het eerste studiejaar blijft wél bestaan, maar die regeling wordt aangepast. De eis dat de propedeuse binnen twee jaar moet worden behaald, vervalt.

Het idee was dat het bindend studieadvies de druk moest opvoeren bij studenten en ze meer moest betrekken bij hun studie, zo was het idee van minister Bussemaker van Onderwijs.

Meer begeleiding, meer studiepunten

Bussemaker wilde het experiment in Leiden graag afmaken en evalueren in 2018. Op die manier zou helder worden wat de gevolgen zijn van het bindend studieadvies voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Landelijk wordt het experiment nog wel geëvalueerd eind 2018.

De Universiteit Leiden zegt wel dat uit een eerste onderzoek blijkt dat het bindend studieadvies voor veel studenten positief lijkt te werken. "Het percentage studenten met meer dan 90 studiepunten na twee jaar nam toe en studenten haalden gemiddeld meer studiepunten dan in de oude regeling." De universiteit bood de studenten wel extra begeleiding aan om deze punten te behalen.

Deel artikel: