'Leerlingen nog te vaak dupe niet betaalde ouderbijdrage'

Aangepast
ANP

Minister Slob vindt het onacceptabel dat er nog altijd kinderen zijn die worden uitgesloten van kerstdiner, schoolreisje of sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Volgens hem komt het soms voor dat "kinderen als enige in een andere klas worden gezet of huiswerk moeten maken, terwijl de rest van de leerlingen in een pretpark is".

'Te vaak incidenten'

De minister wil dat de organisaties voor basis- en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en de VO-Raad, voor het komende schooljaar afspraken maken om te voorkomen "dat er in de toekomst nog kinderen buiten de boot vallen". Lukt dat niet, dan wil hij de wet aanscherpen.

Volgens Slob zijn scholen, leraren en de sectororganisaties het erover eens dat het buitensluiten van leerlingen niet goed is. "Tegelijkertijd zijn er nog te vaak inicidenten."

De PO-Raad zegt dat scholen die leerlingen buitensluiten wettelijk gezien in hun recht staan, maar vindt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van een niet betaalde ouderbijdrage. Net als Slob vindt de organisatie dit onacceptabel.

Hoe zit het met de vrijwillige bijdrage?

Volgens de wet mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Het geld wordt gebruikt voor voorzieningen die gebruikt worden in het lesprogramma, maar ook voor activiteiten als schoolreisjes. Volgens de PO-Raad, de organisatie van het basisonderwijs, is de gemiddelde bijdrage 42 euro per jaar per kind, "al zijn er flinke uitschieters naar boven".

Het schoolbestuur bepaalt de hoogte van het bedrag en de medezeggenschapsraad moet daarmee instemmen. De school moet de ouders duidelijk maken dat de bijdrage vrijwillig is en dat hun kind binnen het verplichte lesprogramma geen nadeel ondervindt als er niet is betaald. Als de vrijwillige bijdrage bijvoorbeeld wordt gebruikt om tablets aan te schaffen, dan moeten alle leerlingen daar gebruik van kunnen maken.

Dat geldt niet voor de extra activiteiten. Als daar niet voor is betaald, dan mag de school een leerling buitensluiten, wat dus af en toe gebeurt. Veel scholen, zegt de PO-Raad, hebben het probleem opgelost door een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in te stellen of gebruik te maken van reservepotjes.

STER Reclame