Reactie ministerie op cyberrisico's in tapsysteem politie

Hierbij de antwoorden op de vragen die je hebt gesteld aan JenV over de tapsystemen van de politie.

  1. Waarom draait het systeem nog niet?

Zoals in mei 2020 aan de Tweede Kamer is gemeld, zal de implementatie ten minste tot en met 2022 lopen. Dit is nog steeds de actuele verwachting.

  1. Staat dit niet op gespannen voet met verslagen / adviezen van de NCTV / AIVD? -> Geen buitenlandse mogendheden in onze eigen systemen

Nee. Zoals in het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA)3 beschreven, is een toenemende afhankelijkheid van buitenlandse technologie een gegeven, aangezien geen land beschikt over alle kennis en productiemiddelen om technologisch onafhankelijk te opereren. Het staande beleid van de overheid ten aanzien van inkoop en aanbesteding van producten is dat mogelijke risico's voor de nationale veiligheid per inkoopopdracht worden meegewogen.

Bij de aanschaf van gevoelige apparatuur wordt bij aanschaf en implementatie rekening gehouden met zowel eventuele risico's in relatie tot de leverancier, als met het concrete gebruik van de systemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de toegang tot systemen door derden. Dat is ook bij deze opdracht toegepast. Tijdens de aanbesteding hanteert de politie de gebruikelijke uitsluitingsgronden zoals die in de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn opgenomen.

Met betrekking tot het tapsysteem zijn afspraken gemaakt en beheersmaatregelen genomen zodat de leverancier geen toegang heeft tot gevoelige locaties en ICT-systemen. In het contract met de leverancier zijn diverse eisen opgenomen over de logging. Verder voert de politie periodiek pentesten uit, onder meer op veiligheid en ongewenst netwerkverkeer.

  1. Hoe ziet het contract er precies uit? Hoeveel betalen we? Hoeveel kost onderhoud? Hoeveel jaar loopt het contract?

De overeenkomst met deze leverancier is sinds januari 2019 van kracht. Er is sprake van een initiële termijn van de overeenkomst met daarna optiejaren tot verlenging. Ten aanzien van de commerciële afspraken (prijzen) doet de politie geen mededelingen. De overeenkomst volgt uit de fase van de verwerving die onder geheimhouding valt. Bovendien betreft dit commercieel gevoelige (markt)informatie. De inschrijving die de leverancier destijds deed betrof de zogeheten economisch meest voordelige inschrijving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl