Ikram probeert haar gelijk te halen tegenover DUO

Reactie DUO

DUO reageert op vragen van Nieuwsuur over het te laat ingediende bezwaar van Ikram.

Waarom hanteert DUO hier het strikte principe van de niet-verschoonbare termijnoverschrijding?

DUO kan niet ingaan op deze specifieke casus. In algemene zin kunnen we wel het volgende zeggen. Een goede publieke dienstverlening is aan de ene kant gebaat bij duidelijke spelregels. We willen graag voorspelbaar zijn en willekeur tegengaan. Aan de andere kant moet er altijd ruimte zijn voor maatwerk. We balanceren in onze afwegingen voortdurend tussen wat juridisch noodzakelijk is (geschreven en ongeschreven regels binnen het bestuursrecht) en wat op persoonlijk niveau wenselijk is.

Waarom is DUO niet genegen de termijnoverschrijding als verschoonbaar te achten?

Ook hier kunnen we niet ingaan op deze specifieke casus. Zie verder ook het antwoord op de bovenste vraag.

Sluit DUO uit dat poststukken gaandeweg, bijvoorbeeld bij PostNL, kwijt kunnen raken en daardoor inderdaad niet altijd 100 procent van de bezorgingen slaagt, waardoor termijnoverschrijdingen in de reden liggen?

DUO kan dit niet geheel uitsluiten, de postbezorging is een verantwoordelijkheid van PostNL. Wel is in algemene zin te zeggen dat PostNL een betrouwbare dienstverlener is. DUO zet vol in op een goede dienstverlening. Voordat een inburgeraar een beschikking krijgt heeft deze al meerdere waarschuwingsbrieven van DUO ontvangen dat het einde van de inburgeringstermijn nadert. DUO heeft ook digitaal alle correspondentie voor de klant beschikbaar gesteld in Mijn Inburgering. De klant kan dus ook digitaal zijn correspondentie raadplegen.

Acht DUO het realistisch om de burger te belasten met een bewijsplicht van niet-ontvangst? Hoe ziet DUO dit voor zich? (Met andere woorden: hoe denkt DUO dat een burger een niet-ontvangst van een reguliere postzending aannemelijk kan maken?)

DUO begrijpt dat dit voor burgers als ingewikkeld kan worden ervaren. Tegelijkertijd hoeft het niet ontvangen van fysieke post niet te leiden tot onoverkomelijke problemen. Zoals aangegeven kan iedere klant ook in Mijn Inburgering inzicht krijgen van de correspondentie die DUO heeft verstuurd.

Waarom hecht DUO aan de wettelijke termijnen?

DUO wil haar publieke dienstverlening zo inrichten dat de ruimte die wordt geboden voor iedereen duidelijk is. Eenvoudig gezegd: We willen ons houden aan de wettelijke spelregels. Tegelijkertijd vraagt individuele casuïstiek soms om maatwerk. Waar nodig en waar mogelijk probeert DUO dit toe te passen.

Neemt DUO zelf altijd binnen de wettelijke termijnen een besluit? Zo nee, waarom verwacht DUO dit handelingsperspectief andersom dan wel van de burger?

DUO neemt in meeste gevallen een tijdig besluit. Mocht DUO onverhoopt niet tijdig een besluit nemen dan kan een burger DUO daarop wijzen. De burger kan dan een ingebrekestelling sturen en heeft (eventueel) ook recht op een dwangsom.

Realiseert DUO zich dat termijnoverschrijdingen kunnen leiden tot onherstelbare schade bij burgers, waardoor zij een besluit van DUO nooit meer zullen kunnen aanvechten?

DUO probeert op veel manieren ervoor te zorgen dat burgers goed worden geïnformeerd. Algemene informatie is te vinden op inburgeren.nl en iedere inburgeraar krijgt op maat berichtgeving van DUO. Hieronder volgt een overzicht van de communicatie van DUO richting de burger die inburgeringsplichtig is.

  • Kennisgeving inburgeringsplicht (bij asielmigranten op 2 momenten; op azc adres en nogmaals als adres buiten azc woont);
  • Bij geen geregistreerde activiteit (bekend bij DUO) volgt een herinneringsbrief;
  • Als de inburgeraar actief is volgt elk half jaar een overzichtsbrief met de stand van zaken;
  • Een half jaar voor einde inburgeringstermijn wordt een aangepaste overzichtsbrief verstuurd waarin meer nadruk wordt gelegd op de einddatum inburgeringstermijn, wat gevolgen zijn en wat gedaan moet/kan worden;
  • 2 maanden voor einde termijn sturen we nogmaals een overzichtsbrief vergelijkbaar met de voorgaande brief;

Op het moment van termijnoverschrijding sturen we de brief 'vooraankondiging termijnoverschrijding'. Hierin zeggen we dat we voornemens zijn om een boete op te leggen omdat klant nog niet ingeburgerd is. Hierin geven we de burger nog een termijn van 4 weken om nog van alles aan te leveren zodat we dit nog kunnen beoordelen om te kijken of de klant wel of niet verwijtbaar is;

Krijgen we geen info of is de ontvangen informatie beoordeeld als niet voldoende om niet verwijtbaar te zijn; dan sturen we de brief met daarin de boodschap dat er een boete wordt opgelegd en dat de schuld bij DUO terugbetaald moet worden.

De hierboven genoemde brieven zijn voor de burger ook digitaal beschikbaar in Mijn Inburgering. Met deze brieven wil DUO de burger zo goed mogelijk informeren en voorkomen dat burgers onverhoopt een wettelijke termijn overschrijden die ervoor zorgt dat de situatie (mogelijk) onomkeerbaar is.

In hoeverre is de handelswijze van DUO te rijmen met 'de nieuwe bestuurscultuur' en 'de menselijke maat' waar dit jaar veelvuldig over is gesproken binnen het kabinet?

Zoals genoemd dient DUO zich te houden aan geschreven en ongeschreven regels binnen het (bestuurs)recht (zie antwoord 1). Daarnaast is het goed om te noemen dat de Wi2013 destijds bewust is opgesteld als een strenge wet. Gaandeweg is de regering anders naar het huidige systeem gaan kijken. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar verbetermogelijkheden binnen de Wi2013. Uit de verkenning is onder andere een aantal hardheden, (te) strenge onderdelen van de wet- en regelgeving, naar voren gekomen. Ook is op een aantal punten gebleken dat meer maatwerk mogelijk en wenselijk is. Op een aantal punten zijn wetgevingstrajecten in gang gezet.

DUO kan zodoende meer rekening houden met de menselijke maat als er een primair besluit wordt genomen. Eenvoudig gezegd: Door aan de voorkant beter en ruimhartiger de Wi2013 toe te passen, is het de bedoeling om niet langer uit te komen op het punt van een niet verschoonbare termijnoverschrijding en eventuele schade die daardoor veroorzaakt wordt.

Als laatste kan nog genoemd worden dat per 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering (Wi2021) in gaat. In het nieuwe stelsel is nog meer ruimte voor maatwerk en zal er ook voortdurend worden getoetst om daar waar nodig de wet aan te passen. Daarnaast zal DUO blijven zoeken, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, om recht te doen aan individuele casuïstiek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl