Uitspraken over anonimiteit tipgever in chronologie

15-09-2009

Contract getekend door tipgever, in aanwezigheid van landsadvocaat Wemmeke Wisman.

16-09-2009

Contract getekend door Directeur-Generaal Belastingdienst Peter Veld.

05-11-2009

Toenmalig staatssecretaris Jan Kees de Jager in het tv-programma De Wereld Draait Door: "we hebben besloten om zo lang als mogelijk de identiteit van deze meneer ook zo veel mogelijk geheim te houden."

13-02-2012

Toenmalig staatssecretaris Frans Weekers in antwoord op Kamervragen (kst-310066-119): "Voor mij staan twee uitgangspunten centraal. In de eerste plaats moet de aanpak van zwartspaarders voluit door kunnen gaan en zoveel mogelijk succesvol kunnen worden afgerond en in de tweede plaats stelt de Belastingdienst zich ten doel de identiteit van de tipgever zo lang mogelijk geheim te houden, niet alleen voor zijn eigen veiligheid maar ook om mogelijk toekomstige tipgevers niet af te schrikken."

01-07-2014

Getuige FIOD-medewerker dhr. A., onder ede PV zitting: "De anonimiteit is gebaseerd op de civielrechtelijke overeenkomst en de AWR voor wat betreft de Belastingdienst zelf. Anonimiteit was één van de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft het besluit genomen de overeenkomst met de tipgever te sluiten." (Klik hier, zie getuige 2, antwoord vraag 6)

09-09-2014

Getuige FIOD-medewerker dhr. K., onder ede PV zitting: "Op vragen van de gemachtigde verklaart de getuige: (...) Hij kent de naam van de tipgever, maar kan die niet meedelen omdat een afspraak met een getuige over de geheimhouding onder zijn geheimhoudingsplicht valt."

Getuige FIOD-medewerker dhr. A., onder ede PV zitting: "De getuige verklaart dat naar zijn mening sprake is geheimhoudingsplicht. Hij kan er niets over zeggen, want het zou te veel tot onderzoek naar de persoon van de tipgever kunnen leiden."
(...)
"(Naar aanleiding van de opmerking van de gemachtigde dat onherroepelijk vaststaat dat met betrekking tot de identiteit van de tipgever de geheimhoudingsplicht geen rol meer speelt,) verklaart de getuige dat hij van de Belastingdienst hierover geen mededeling mag doen. Het betreft een instructie van het ministerie van Financiën, via mw. Wisman."
(...)
"De getuige verklaart dat alles wat tot de persoon van de tipgever leidt, valt onder hetgeen waarover hij geen mededelingen mag doen."
(...)
"De getuige verklaart dat de risico’s enorm zijn."

28-11-2014

Uitzending Nieuwsuur waarin hof-president Fred van der Winkel toelichting geeft op de aangifte die hij heeft gedaan wegens het instrueren van getuige(n) door een persoon of personen binnen het ministerie van Financiën. Klik hier.

Reactie Belastingdienst over weigering bekendmaken identiteit: "De Belastingdienst vindt dat dit niet hoeft vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de tipgever. Dat is afgesproken met de tipgever, ook omdat anders niemand meer bereid zou zijn als tipgever voor de Belastingdienst op te treden."

13-01-2015

Getuige Jan Kees de Jager wordt bevraagd over zijn optreden in De Wereld Draait Door (PV zitting): "De gemachtigde houdt de getuige voor dat hij in DWDD heeft verklaard dat besloten is de identiteit van de tipgever zo lang als mogelijk en zo veel mogelijk geheim te houden. Hij vraagt de getuige door wie dat is besloten. De getuige verklaart dat dat, naar hij meent, een van de eisen van de tipgever was. (....) Uiteindelijk is het zo besloten. Hij weet niet of het expliciet een besluit van hem of van de Belastingdienst is geweest of dat het ministerie van Justitie er ook bij betrokken was."

03-02-2015

Het Hof van Arnhem verwerpt de zaak van de Belastingdienst omdat de Belastingdienst onrechtmatig handelde door de naam van de tipgever te verzwijgen. Klik hier voor de uitzending van Nieuwsuur over die uitspraak, met toelichting van de persraadsheer.

18-12-2015

De Hoge Raad stelt vast dat de getuigen niet verplicht waren de naam van de tipgever bekend te maken. Klik hier voor het persbericht met de link naar de uitspraak.

18-12-2015

Het ministerie van Financiën publiceert een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad. "Het is van belang dat een tipgever op absolute anonimiteit kan rekenen." Lees hier meer.

19-12-2014

Staatssecretaris Eric Wiebes in antwoord op Kamervragen (ah-tk-20152015-893): "De beleidslijn houdt in dat de Belastingdienst zich ten doel stelt de identiteit van de tipgever zo lang mogelijk (eventueel tot in hoogste instantie) geheim te houden, niet alleen voor zijn eigen veiligheid maar ook om mogelijk toekomstige tipgevers niet af te schrikken. Deze beleidslijn is bij alle bij dit dossier betrokken medewerkers van de Belastingdienst bekend en dus ook bij de getuigen. Het lag volstrekt voor de hand dat de getuigen zich op hun verschoningsrecht zouden beroepen. De getuige heeft deze beleidslijn benoemd als instructie."

April 2015

Het blijkt dat er met de tipgever helemaal geen afspraak was gemaakt om anoniem te blijven. Dat blijkt uit de tekst van het contract onder de zwartgemaakte delen. Bijvoorbeeld op de eerste pagina is de volgende passage zwart gemaakt onder het kopje 'overwegende': "-dat de tipgever in de gesprekken met de Belastingdienst heeft aangegeven anoniem te willen blijven maar dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat op dit punt geen garanties kunnen worden verstrekt; - dat de tipgever ondanks het ontbreken van een garantie van anonimiteit bereid is de informatie waarover hij beschikt tegen een vergoeding aan de Belastingdienst over te dragen."

Verderop in het contract zijn onder meer de volgende passages zwartgelakt: "De tipgever verleent onder meer medewerking aan het geven van een toelichting (...) en aan zijn verhoor als getuige in het kader van juridische procedures" en "de tipgever zal, indien daartoe opgeroepen of gedagvaard, als getuige vrijwillig verschijnen en zijn verklaringen zonder voorbehoud, volledig en naar waarheid afleggen. Deze verplichting geldt zowel voor de verhoren door de Belastingdienst, als voor verhoren ten overstaan van rechterlijke autoriteiten."

Nota Bene

Naast iedere zwartgelakte passages staat een handgeschreven code, ter motivatie van het zwartlakken, die verwijst naar een legenda. Alle bovengenoemde zwartgelakte passages hebben - geheel niet in overstemming met de inhoud van de zwartgelakte passages - de code (F) gekregen.

De code (F) staat namelijk volgens de legenda voor het volgende: "F Staatsbelang, voorkoming onevenredige benadeling / bevoordeling. Op enkele plaatsen in de op de zaak betrekking hebbende stukken staat informatie over de economische en financiële belangen van de Staat. Deze passages zijn gemarkeerd met de letter F."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl