De Keersop, een zijbeek van de Dommel
NOS Nieuws

Nieuwe watermaatregelen op komst: hoger grondwaterpeil en strengere milieueisen

Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om CO2-uitstoot te verminderen en verzakking van huizen tegen te gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf.

Komende vrijdag wordt een pakket met maatregelen verwacht om de stikstofuitstoot terug te dringen, daar zitten ook maatregelen over het waterpeil en de waterkwaliteit bij. Het kabinet wil onder meer het waterpeil in de veenweidegebieden verhogen zodat het veen minder CO2 uitstoot. Veen gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij broeikasgas uit.

Vooral melkveehouders in veenweidegebieden in het Groene Hart en het oosten en noorden van het land zullen hinder ondervinden van de plannen: op nattere weilanden kunnen koeien moeilijker rondlopen en tractors niet rijden. Ook kan de vegetatie veranderen en komen er meer (moeras)planten die koeien niet eten.

Verzakkende huizen

Maar het waterpeil moet ook omhoog om verzakking van huizen tegen te gaan. Eerder dit jaar werd duidelijk dat door de aanhoudende droogte honderdduizenden huizen dreigen te verzakken.

Het kwetsbaarst zijn huizen die niet op betonnen palen of een betonnen fundering zijn gebouwd. Het gaat dan om huizen in veenweidegebieden en de kleipolders: West-Nederland, Noord-Friesland en Groningen. Het zijn huizen van voor 1980, die nog op houten palen staan.

Bouwen in de toekomst

Bij de maatregelen waar het kabinet vrijdag mee komt zal ook aandacht zijn voor het bouwen in de toekomst. Daarbij zal meer rekening moeten worden gehouden met de risico's van bouwen in laaggelegen gebieden en overstromingsgevaar van grote rivieren.

Voor huidige plannen - zoals in de gemeente Zuidplas waar ruim 6 meter onder zeeniveau een heel nieuw dorp moet verrijzen - heeft dat geen gevolgen. Maar het is de vraag of dit soort plannen op den duur nog wel mogelijk is. Wetenschappers waarschuwden eerder al dat Nederland de komende decennia niet meer moet bouwen op risicovolle plekken. Ook de waterschappen vroegen al aandacht voor de mogelijke schade van bouwen op verkeerde plekken.

Slechte waterkwaliteit

Eerder dit jaar schreef minister Harbers aan de Kamer dat het met de waterkwaliteit in ons land ook slecht gesteld is en dat het kabinet aan Europese regels moet voldoen.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa in 2027 van goede kwaliteit zijn. Beken, sloten, meren en rivieren moeten aan meerdere eisen voldoen. Zo zijn er voorschriften op het gebied van de waterkwaliteit voor planten en dieren, maar ook normen voor giftige stoffen. Een sloot of meer voldoet pas aan de eisen als alle onderdelen in orde zijn. Harbers sprak dit voorjaar al van een "stevige uitdaging".

Het kabinet zal naar verwachting vrijdag meer bekendmaken over een plan van aanpak samen met provincies en waterschappen. Ook voor kustgebieden komt een plan van aanpak, onder meer met het oog op verzilting.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl