NOS Nieuws

'Kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte'

De overheid doet te weinig om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen bij het boren naar aardwarmte. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport waarin de situatie "zorgwekkend" wordt genoemd.

Ruim zestig procent van het drinkwater in Nederland komt uit zoetwatervoorraden in de bodem. Die kunnen vervuild raken bij het boren naar aardwarmte. De komende jaren zal er steeds meer naar aardwarmte geboord worden omdat aardwarmte gas gaat vervangen bij de verwarming van huizen en gebouwen.

Bij geothermie wordt op kilometers diepte geboord naar warmwaterbronnen. Dat water wordt opgepompt en via leidingen naar huizen en gebouwen gebracht waar het gebruikt wordt voor verwarming.

Het afgekoelde water wordt weer teruggepompt naar de oorspronkelijke bron. Bij geothermie kunnen zout water en chemicaliën vrijkomen die kunnen lekken naar zoetwaterreservoirs die op tientallen tot honderden meters diepte liggen.

Daar wordt onvoldoende op toegezien, schrijft de Rekenkamer: "De meetnetten van instanties die toezicht houden op ons grondwater, zoals provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen, zijn niet fijnmazig genoeg om grondwatervervuilingen nabij een geothermieput te registreren."

'Pas de Mijnbouwwet aan'

De verantwoordelijke bewindspersonen zeggen de noodzaak in te zien van aanpassing van het geothermiebeleid maar wijzen er ook op dat sinds 2019, toen het onderzoek heeft plaatsgevonden, veel is verbeterd. Ze vinden niet dat de drinkwaterkwaliteit ondergeschikt is gemaakt in het beleid.

De Algemene Rekenkamer is teleurgesteld over de reactie van het kabinet: "De drinkwaterbronnen in de ondergrond zullen in de uitvoering niet beter beschermd worden, als beide ministeries hun beleid niet beter op elkaar afstemmen", staat in het rapport.

De Rekenkamer pleit voor "meer regie" bij activiteiten in de bodem op grote diepte, en geeft dit mee aan de Tweede Kamer die binnenkort over geothermie debatteert: "Gelet op de uitkomsten van ons onderzoek en de daarin gesignaleerde problemen voor de bescherming van drinkwaterbronnen, geven we de Kamer in overweging onze aanbevelingen mee te nemen bij de bespreking van de herziening van de Mijnbouwwet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl