Watermeter
NOS NieuwsAangepast

Kabinet verscherpt norm voor lood in drinkwater

De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater wordt in 2022 verlaagd. Nu is de veilig geachte norm 10 microgram per liter. Op advies van de Gezondheidsraad maakt het kabinet daar 5 microgram van. Deze en andere maatregelen staan in een brief van de ministers Ollongren, Van Nieuwenhuizen en Van Rijn aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden reageren op een advies van de Gezondheidsraad van eind vorig jaar. Daarin staat dat lood in leidingen schadelijker voor de gezondheid is dan eerder werd gedacht. Zo kan lood bij jonge kinderen leiden tot een lager IQ en bij volwassennen vergroot het het risico op hart- en vaatziekten en nieraandoeningen. De Gezondheidsraad deed allerlei aanbevelingen, zoals het saneren van de resterende leidingen.

Sinds 1960 is het niet meer toegestaan om loden waterleidingen aan te leggen, en naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 woningen waarvan de leidingen niet zijn vervangen. De afgelopen tijd hebben al diverse gemeenten uitgebreide programma's opgezet om loden leidingen helemaal uit te bannen.

Uniforme communicatie

Het kabinet erkent dat er een tijd lang weinig aandacht was voor de aanwezigheid van loden leidingen in panden van voor 1960 en dat veel mensen ten onrechte dachten dat het probleem al is opgelost. De bewindslieden hebben de afgelopen tijd met diverse partijen overlegd. Volgens het kabinet is er te weinig eenduidigheid in de communicatie over bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen, doorspoeladviezen en onderzoeksmethoden. Dat wordt nu verbeterd en er zijn allerlei afspraken gemaakt over de nieuwe aanpak.

Een van de mogelijkheden die de Gezondheidsraad voorstelde was een meldingsplicht om nieuwe kopers of huurders te attenderen op de aanwezigheid van lood. Het kabinet heeft koepelorganisaties gevraagd daarover iets op te nemen in modelovereenkomsten. In de praktijk gebeurt dat meestal al bij koop.

Woningcorporaties

Aedes, de koepel van woningcorporaties, bekijkt of er zo'n clausule in het modelcontract wordt opgenomen, maar benadrukt dat bij twijfel of loden leidingen al gesaneerd zijn een huurder daar ook nu al meestal van op de hoogte wordt gesteld.

Verhuurders zijn er nog eens op aangesproken dat ze loden leidingen moeten opsporen en verwijderen. Aedes streeft ernaar om de nog aanwezige loden leidingen uit sociale huurwoningen te verwijderen.

Eigenaren en bewoners van panden van voor 1960 zullen worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico's van lood in kraanwater. Verder zullen GGD'en bij inspecties van scholen en kinderopvangcentra gaan controleren op lood.

Het kabinet is niet van plan een nieuwe subsidieregeling in te stellen. Die was er eerder wel en de Gezondheidsraad noemde die ook als optie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl