Bloedkweken om vast te stellen welke bacteriën in het bloed zitten
NOS Nieuws

Kabinet in actie tegen onjuist gebruik van antibiotica

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg. Auteur van 'Het Einde van de Antibiotica'

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg. Auteur van 'Het Einde van de Antibiotica'

Door redacteur Rinke van den Brink

Het kabinet wil het onjuiste gebruik van antibiotica terugdringen en zo het ontstaan van antibioticaresistentie tegengaan. Meer nadruk op infectiepreventie moet het aantal infecties in zorginstellingen verminderen.

Er is een breed actieplan opgesteld met vertegenwoordigers van de zorgsector en andere betrokkenen. Het plan gaat uit van de one health-visie. Kern daarvan is dat menselijke gezondheidszorg en diergezondheidszorg nauw verbonden zijn en dus moeten samenwerken. Het kabinet stelt jaarlijks negen miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan.

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, staatssecretaris Dijksma van Landbouw en staatssecretaris Mansveld van Milieu maken het plan bekend in een Kamerbrief die de NOS in bezit heeft. Met de samenhangende aanpak van antibioticaresistentie loopt Nederland internationaal voorop.

NAtionaal plan tegen antibioticaresistentie

Behouden

In het actieplan staan zes doelen voor de komende vijf jaar. Twee daarvan zijn defensief. De mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen, mogen de komende vijf jaar niet kleiner worden.

Verder mogen het aantal mensen dat resistente bacteriën bij zich draagt, het aantal infecties door resistente bacteriën en het aantal sterfgevallen door zulke infecties niet toenemen en moeten ze bij voorkeur dalen. Dat moet gebeuren door het sneller opsporen en aanpakken van resistente bacteriën.

Die doelen om de bestaande situatie te handhaven zijn ambitieuzer dan ze lijken, want de uitgangssituatie in Nederland is relatief gunstig. Antibioticaresistentie is vooralsnog een beperkt probleem, doordat het infectiepreventiebeleid hier goed op orde is. Dat te behouden terwijl wereldwijd sprake is van een sterke toename van de problemen, is geen makkelijk te halen doel.

Terugdringen

De vier andere hoofddoelstellingen zijn offensiever. De verspreiding van multiresistente bacteriën in zorginstellingen moet aantoonbaar vertraagd worden. Daarvoor wordt een benchmarkonderzoek opgezet met Duitsland en België. In het onderzoek wordt zowel naar dragerschap gekeken, als naar het aantal daadwerkelijke infecties.

Het kabinet wil de komende vijf jaar binnen de EU tot meer internationale samenwerking tegen antibioticaresistentie komen. Over vijf jaar moet het aantal vermijdbare infecties in zorginstellingen met de helft gedaald zijn ten opzichte van een nog uit te voeren nulmeting.

In dezelfde periode moet het onjuiste gebruik van antibiotica met de helft omlaag. Ook daarvoor moet de nulmeting nog gedaan worden. Het gaat daarbij zowel om het te vaak voorschrijven van antibiotica (overbehandeling), als het te weinig voorschrijven. Ook het voorschrijven van onjuiste antibiotica moet aangepakt worden, net als het voorschrijven van antibiotica als die niets helpen, zoals in geval van een virusinfectie.

EU-voorzitterschap

Het actieplan komt een half jaar voor Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt. Schippers en Dijksma willen tijdens dat voorzitterschap ook binnen de EU vooruitgang boeken met het bestrijden van antibioticaresistentie.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap vindt een conferentie plaats van de ministers van Volksgezondheid en de ministers van Landbouw. Daar moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de bestrijding van antibioticaresistentie in de EU.

Ook op andere internationale fora blijft Nederland aandacht vragen voor de aanpak van antibioticaresistentie. Minister Schippers heeft de laatste jaren al overeenkomsten op dit gebied gesloten met bijvoorbeeld China, India, Rusland en Brazilië.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl