Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Spannende dag voor boer en natuur in Lattrop; provincie besluit over natuurverbetering

Boeren in het gebied Lattrop-Brecklenkamp kijken vol spanning uit naar de beslissing die woensdagmiddag wordt genomen in het provinciehuis over het gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het natuurgebied wordt vernat en dennenbomen worden gekapt om heide te laten terugkeren. Maar er zijn meer maatregelen gepland om de natuur te verbeteren en verzuring tegen te gaan.

Het gebied in Noordoost-Twente is in juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Maatregelen om de kwetsbare natuur in het grensgebied te verbeteren zijn het tegengaan van verdroging en het verminderen van gebruik van meststoffen op gronden. Het omzetten van agrarische grond naar bestemming natuur is ook onderdeel van die herstelplannen. Vooral dat laatste roept veel zorg en emotie op bij de boeren in het gebied.

Een van de betrokken boeren geeft aan dat al jaren wordt meegepraat door boeren over de plannen en dat in het verre verleden is toegezegd dat het aanwijzen van het gebied als Natura 2000-gebied geen invloed zou hebben op hun bedrijfsvoering. Verlies van een agrarische bestemming op gronden is een zorg voor veel boerengezinnen. Daarom zijn de boeren samen met andere partijen zelf aan de gesprekstafel gaan zitten om de ingewikkelde puzzel in het gebied te leggen.

"Wij hebben aangegeven dat evenwichtsbemesting, dus minder mest aanbrengen op bepaalde gronden, een oplossing is in combinatie met natuurbeheer pakketten voor boeren, als de grond maar niet de bestemming natuur krijgt. Als de onomkeerbare beslissing wordt genomen dat grond de bestemming agrarisch verliest betekent dit veel voor boeren in het gebied. Wij willen extensiever boeren, aanpassen, we boeren al jaren met en naast de natuur. Maar in dit plan zien wij te weinig toekomst."

Emoties

Bij een eerdere vergadering over dit zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP) liepen de emoties na afloop hoog op. Zodanig dat er op de gang na een schorsing werd gevloekt en getierd door de aanwezige boeren die inspraken. De provincie Overijssel was in haar reactie duidelijk over de uitbarsting: "Politici en bestuurders moeten altijd in alle vrijheid hun werk kunnen doen zonder intimidatie." De emoties en zorgen worden erkend en herkend, maar verbale intimidatie gaat Overijssel te ver.

Het gevolg was dat de boeren de samenwerking in het gebied met de provincie opzegden, zij voelden zich niet serieus genomen al betreurden ze zelf ook de emotionele uitbarsting. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden om de situatie uit te praten, maar de zorgen blijven en de boeren zijn niet teruggekeerd aan de overlegtafel.

"Er is in onze ogen geen fatsoenlijke onderbouwing bij de plannen en geen garantie om de natuurdoelen te kunnen halen. Er zijn hier boeren die willen stoppen, kan die grond ingezet worden voor blijvers? Wat is de waarde van een boerenbedrijf naast kwetsbare natuur? Nu al krijgt een collega geen financiering, wat eerst wel was toegezegd. En wat doen we hier met de buren? De stikstofneerslag in ons gebied komt voor de helft uit Duitsland. Als daar geen maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen of de waterkwaliteit te verbeteren kunnen wij toch nooit voldoen aan alle eisen."

Dat in de plannen wel ruimte is voor een camping met huisjes grenzend aan het natuurgebied steekt de boeren.

Bouw huisjes voor camping in Bergvennen

De provincie begrijpt de zorgen in het gebied. Daarom worden al jarenlang gesprekken gevoerd over de plannen met de omgeving, en wordt er uitgelegd welke opgaven er liggen en waarom de maatregelen in het natuurgebied nodig zijn.

Noodzaak vernatten

"Het regen- en grondwater blijft niet staan in de ondiepe meren in het gebied, ook wel vennen genoemd. Daarom dempen we sloten of maken we sloten minder diep. De oude vallei, de slenk, die het bijzondere karakter van het gebied moet bewaren en water vasthoudt keert terug en dat is beter voor de nu te droge vennen. Door dennenbomen te kappen die veel water onttrekken krijgen bijzondere planten juist meer ruimte. Het gebied bestaat na de aanpak uit heide, gras en bloemen. Er moet voorkomen worden dat zure stoffen uit de landbouw plantengroei nadelig beïnvloeden. De maatregelen zijn het gevolg van afspraken over kwetsbare natuur op Europees niveau."

In een reactie op een bezwaarschrift geeft de provincie aan dat het natuurgebied niet 'ineens wordt vergroot'.

"De angst dat de grens van het Natura 2000-gebied wordt vergroot willen we wegnemen, het gebied wordt niet groter. De gronden die een natuurbestemming krijgen worden niet automatisch onderdeel van het Natura 2000-gebied. Die bevoegdheid heeft de provincie niet." Overijssel begrijpt dat het gebrek aan perspectief en de onzekerheid die momenteel in de agrarische sector speelt invloed heeft op de boerengezinnen.

Politiek aan zet

De vergadering begint rond 14 uur. Er zijn voor het onderwerp nog twee amendementen en een motie ingediend door partijen om wijzigen aan het plan door te voeren. De boeren uit het gebied hebben geen hooggespannen verwachtingen.

"We blijven hopen op gezond verstand en dat de politiek luistert naar onze inbreng. Wij zien kansen, ook voor de natuur, maar niet in het plan zoals dat nu voorligt."

Deel artikel: