Nieuwsuur

De Rijksuniversiteit Groningen laat Nieuwsuur het volgende weten.

vrijdag 20 september 2019 12:29

Prof. dr. Dimitry Kochenov is sinds 1 januari 2006 in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen. En sinds februari 2019 is hij hoogleraar Europees Constitutioneel Recht en Burgerschap (fulltime) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is erkend expert op de volgende gebieden: Vergelijkend en EU burgerschapsrecht, Beginselen en Handhaving van het EU-recht, in het bijzonder de eerbiediging van de rechtsstaat, en EU externe betrekkingen. Zijn wetenschappelijk onderzoekswerk wordt alom gewaardeerd.

De RUG is op de hoogte van de nevenwerkzaamheden van Dimitry Kochenov, zoals deze op zijn persoonlijke pagina op de RUG website zijn vermeld. Deze zijn volgens zijn opgave correct. Zijn adviseurschap bij Henley & Partners is begin dit jaar gestopt, formeel en de facto. De Quality of Nationality Index verschijnt in december aanstaande bij Hart Publishing / Bloomsbury Professional. Daarna eindigt de relatie van Henley & Partners bij deze wetenschappelijke index. Het Faculteitsbestuur heeft begin dit jaar Kochenov uitdrukkelijk geadviseerd het voorzitterschap van de Board van de Investment Migration Council (IMC) neer te leggen, om mogelijke twijfel over onafhankelijkheid te voorkomen. Dit is recentelijk gebeurd. De heer Kochenov consulteert ook overheden en internationale organisaties, zoals de Nederlandse overheid, het Europees Parlement en Malta, over constitutioneel rechterlijke en nationaliteitsvraagstukken. Dit staat in algemene bewoordingen op zijn RUG-pagina. Hij heeft tot zijn benoeming tot hoogleraar op 1 februari 2019 de regering van Malta enige keren geadviseerd over dit soort vraagstukken.

De RUG benadrukt geen twijfels te hebben aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de heer Kochenov. Vanzelfsprekend hebben vragen of onduidelijkheden rondom nevenwerkzaamheden altijd onze noodzakelijke aandacht.

In antwoord op vragen van Nieuwsuur die voortkwamen uit deze eerste reactie stelt de Rijksuniversiteit Groningen het volgende:

dinsdag 24 september 2019 18:23

Allereerst: De RUG is in gesprek over de aard en inhoud van de nevenwerkzaamheden van de heer Kochenov. Wij zien echter met de ons op dit moment ter beschikking staande feiten, geen aanleiding om de eerder gegeven reactie van vrijdag 20 september jl. aan te passen. Wel reageren wij op uw conclusies en geven we antwoord op uw vragen (geel gearceerd voor beter onderscheid).


Conclusies:

1. De heer Kochenov heeft, tegen de sectorale regeling van de VSNU in, kennelijk niet voor al zijn nevenfuncties en -activiteiten vooraf toestemming gevraagd. Voorbeeld: zijn voorzitterschap van de IMC.
> Dat klopt niet, zie hieronder

2. Deze werkzaamheden heeft hij, tegen de sectorale regeling in, zonder uw toestemming uitgevoerd.
> De RUG volgt de sectorale regeling van de VSNU. Kochenov heeft destijds met zijn leidinggevende de nevenwerkzaamheden zoals op zijn medewerkerspagina zijn vermeld, bij aanvang daarvan besproken.

3. Kochenov is niet transparant (geweest) in de opgaaf van werkzaamheden.
> De uitkomst van het gesprek met zijn leidinggevende destijds gaf geen aanleiding tot nadere toelichting.

4. Voor wat betreft tenminste zijn functie bij de IMC wist de RUG al geruime tijd dat Kochenov niet transparant was. Alhoewel uw instelling zich heeft gecommitteerd aan die regeling, heeft u dat geaccepteerd. Daarmee bent u zelf ook niet transparant.
> Deze conclusie delen wij niet. Zoals in de eerdere verklaring stond, is Kochenov begin dit jaar geadviseerd de (onbezoldigde) functie van Chair bij IMC neer te leggen, echter dit is recentelijk gebeurd.

5. Kochenov heeft niet voldaan aan uw verzoek begin dit jaar om zijn functie bij het IMC neer te leggen.
> Wij hebben Kochenov geadviseerd de functie van Chair bij het IMC neer te leggen. Dit is recentelijk gebeurd.

Antwoorden op vragen:

  • Waarom heeft de RUG de sectorale regeling van de VSNU inzake nevenwerkzaamheden niet gevolgd? > Die volgt de RUG; zie conclusies.
  • Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat Kochenov alleen al voor zijn bijbaan als consultant van de Maltese regering in het jaar 2017 plm. honderdduizend euro verdient. Dat is, aangezien het om een bijbaan gaat, veel meer dan het gebruikelijke salaris voor een hoogleraar aan de universiteit. Bent u bekend met dit inkomen? Is dat volgens u te verenigen met zijn onafhankelijkheid als wetenschapper? > Niet juist voor zover wij weten. Richt u zich tot de regering van Malta met deze vragen.
  • Hoe verklaart u het dat de heer Kochenov tijd heeft voor talloze activiteiten en werkzaamheden náást zijn full time dienstverband? (zie ook art. 11b sectorale regeling) > De leeropdracht en de onderzoeksfocus van de heer Kochenov zijn sterk Europeesrechtelijk gericht. Deelname aan internationale activiteiten hoort hierbij.
  • Wanneer is precies besloten dat de samenwerking met Henleys inzake de QNI eindigt? > Zijn adviseurschap bij Henley & Partners is vlak na 1 februari 2019 (bij zijn benoeming tot Hoogleraar) gestopt. De Quality of Nationality Index verschijnt in december aanstaande bij het zelfstandige Hart Publishing / Bloomsbury Professional. Daarna eindigt de relatie van Henley & Partners.
  • Waarom is daartoe besloten? > Zie eerdere verklaring: om mogelijke twijfel over onafhankelijkheid te voorkomen.
  • Wat was de aanleiding van het faculteitsbestuur om begin dit jaar aan te dringen op het beëindigen van het voorzitterschap van de IMC? > Dat de werkzaamheden van IMC liggen op politiek gevoelig terrein.
  • Kunt u, gezien de voorliggende feiten, motiveren waarom u niet twijfelt aan zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid? > Er is geen reden voor de RUG om hieraan te twijfelen.
  • Uit onderzoek van Nieuws blijkt verder dat Kochenov directeur/bestuurder is van een BV op Malta. Die functie wordt nog altijd niet gemeld op zijn profiel op uw website. Waarom niet?
    > De RUG was op de hoogte van zijn (onbezoldigde) functie als Chair bij IMC. In februari is hem geadviseerd te stoppen met deze functie. Inmiddels is hij met dit voorzitterschap gestopt.

Kunt u uitsluiten dat de heer Kochenov nog meer functies of activiteiten heeft die u niet publiceert? > Kochenov is net als iedere wetenschapper gehouden aan de sectorale regeling nevenwerkzaamheden en is dus verplicht deze te vermelden op zijn medewerkerspagina.

STER reclame