Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Reactie LUMC

De door de medewerkers gesignaleerde problemen worden herkend. Hierover is een voortdurende dialoog tussen leiding, leidinggevenden en medewerkers van het LUMC en de SEH in het bijzonder gaande. Zeer belangrijk uitgangspunt hierbij is de borging van de patiëntveiligheid. De druk op de SEH en de acute zorgketen is een regionale en landelijke uitdaging. Het LUMC probeert op meerdere manieren capaciteitsproblemen aan te pakken, dat doen we in eigen huis en in samenwerking met de regio. We moeten daarbij ook constateren dat er nog werk aan de winkel is.

Samen met zorgpartners in de hele regio, zoals andere ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en patiëntenverenigingen, kijken we naar de instroom, het verblijf en de uitstroom van patiënten. Hier is ook het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) van belang, waarin we overleggen en afspraken maken om ervoor te zorgen dat patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangen.

Het LUMC neemt zelf o.a. de volgende maatregelen:

  • Inrichting van een Taskforce Integrale Patiënten Logistiek met als doel het beter benutten van de beddencapaciteit door integraal capaciteitsmanagement, en het uitbreiden van beddencapaciteit door het opzetten van zogenaamde gasthuisbedden.
  • De beddenregieraad; een dagelijks overleg tussen alle verpleegkundige afdelingen van het LUMC waar capaciteit wordt besproken om toestroom van patiënten op te vangen.
  • Inzet van extra verpleegkundigen op piekmomenten.
  • Actief beleid om vacatures in te vullen, dit werpt al zijn vruchten af: het aantal vacatures is flink gedaald.

Voor wat betreft de verwachte toestroom door sluiting SEH Bronovo:

Het lijkt aannemelijk dat sluiting van de SEH van het Bronovo toename van patiënten in de Leidse regio zal geven, maar op basis van de huidige scenario's is er geen exacte inschatting te maken van extra toestroom naar de SEH van het LUMC. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer toestroom is dan verwacht, wordt er in ROAZ besproken wat mogelijke oplossingen binnen de regio zijn. Het LUMC verwacht met bovengenoemde maatregelen voldoende geëquipeerd te zijn om dit op te vangen.

Vraag sterfgeval

De desbetreffende situatie waarnaar in de vraag wordt verwezen, is conform de daarvoor opgestelde criteria gemeld bij de IGJ. Intern is een onderzoek gestart. Hieruit moet blijken of het incident daadwerkelijk moet worden aangemerkt als calamiteit in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het onderzoek loopt nog, het is daarom te vroeg om conclusies te trekken. We hebben vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat 'overcrowding' te maken heeft met dit incident. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek treffen we verbetermaatregelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl