Reacties: 100.000 jongeren krijgen geen hulp van gemeenten

Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

"In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt het CBS speciale datasets met gegevens per gemeente die beter inzicht geven in de aard, de omvang en de kenmerken van deze onzichtbare jongeren. Na de zomer stelt het ministerie deze informatie beschikbaar om vervolgens met gemeenten concrete afspraken te maken over gerichte acties voor deze groep."

"In elk geval komen er pilots in vijf Nederlandse gemeenten waarbij extra aandacht is voor migrantenjongeren die in deze onzichtbare groep zijn oververtegenwoordigd. Deze acties sluiten aan bij de aanpak jeugdwerkloosheid, waarvoor het ministerie van SZW voor een periode van twee jaar 7 miljoen euro op jaarbasis beschikbaar heeft gesteld."

Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66

“Voor gemeenten en Rijk moet altijd voorop staan dat geen enkele jongere tussen wal en schip mag vallen. Het kan niet zo zijn dat we in ons land 100.000 jongeren zomaar uit het oog verliezen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de gemeenten, die een integrale aanpak voor deze groep jongeren moeten ontwikkelen."

"Dat deze jongeren uit ons blikveld verdwijnen, komt namelijk niet zelden doordat gemeenten nog te verkokerd denken. Steeds moet het uitgangspunt zijn: hoe helpen we een jongere verder in plaats van in mijn koker of aan mijn loket hoor jij niet. Het is immers een diverse groep die bestaat uit onder andere dakloze jongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking en thuiszitters. Het gaat dus om onderdak én schuldhulp én ondersteuning én scholing- en arbeidstraining én inkomen."

"Het kabinet kan niet zomaar wegkijken voor deze problemen in de uitvoering van de decentralisaties. D66 wil daarom dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) samen met gemeenten komen met concrete voorbeelden en oplossingen van ‘ontschot’ beleid. Eerder hebben wij daar bij Van Rijn met succes op aangedrongen voor wat betreft zwerfjongeren."

Chantal Nijkerken – de Haan, Tweede Kamerlid VVD

"Als je aanklopt bij de gemeente omdat je een uitkering wil aanvragen dan is het terecht dat de gemeente je vraagt om eerst zelf te proberen een baan te vinden. Als dat echt niet lukt dan kun jezelf daarna opnieuw melden bij de gemeente. Die gemeente heeft met de nieuwe participatiewet de taak om je dan te ondersteunen bij het vinden van een baan of opleiding om te voorkomen dat je langdurig in een uitkering terecht komt."

Linda Voortman, Tweede Kamerlid Groenlinks

"Ik maak me zorgen over deze aanzienlijke groep jongeren die uit beeld van gemeenten zijn verdwenen. Deze jongeren willen of kunnen geen aanspraak maken op een uitkering en gemeenten weten ze niet te bereiken. Zo valt een hele, vaak kwetsbare, groep jongeren tussen wal en schip. Door de decentralisaties, o.a. sluiten Wajong en jeugdzorg die na 18e ophoudt, neemt het risico hierop alleen maar toe. Ik wil dat het voor jongeren een basisrecht wordt dat ze ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Ook als ze geen uitkering ontvangen of net niet het juiste labeltje hebben.”

John Kerstens, Tweede Kamerlid PvdA

"Mede naar aanleiding van het rapport in kwestie en eigen waarneming, heb ik recent onder meer gepleit kwetsbare jongeren als bijvoorbeeld leerlingen van het speciaal onderwijs rechtstreeks in het al bestaande doelgroepenregister op te nemen en ze niet eerst te laten keuren. Zodat ze eerder in aanmerking komen voor een van de meer dan 125.000 garantiebanen die gecreëerd moeten worden; Samen met GroenLinks en D66 heeft de PvdA het kabinet opgeroepen gemeentes aan te sporen juist ook gedurende de vierweken-zoektermijn bij het aanvragen van een bijstandsuitkering jongeren met raad en daad bijgestaan."

"Ik ben er overigens van overtuigd dat de ingezette decentralisaties en het op het terrein van werk daardoor op decentraal niveau meer samenwerken van de diverse actoren (gemeentes, sociale partners, onderwijs etc) een positieve rol kunnen spelen bij het aanpakken van de problematiek in kwestie. Daarbij zullen de inmiddels in zowat alle gemeentes opgestarte wijkteams eerder en sneller zicht op een en ander zicht krijgen, ook in relatie tot andere problemen."

"Ten slotte: ik zal de staatssecretaris vragen de diverse maatregelen die als doel hebben de jongeren in kwestie bij te staan in hun onderlinge samenhang in beeld te brengen en te bezien wat er extra mogelijk en nodig is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl