Waarde Broeders,

Ik heb jullie bijeengeroepen voor dit consistorie, niet alleen voor de drie heiligverklaringen, maar ook om jullie op de hoogte te brengen van een besluit dat van groot belang is voor het bestaan van de Kerk.

Nadat ik mijn geweten herhaaldelijk heb onderzocht voor God, ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn krachten door mijn gevorderde leeftijd niet langer toereikend zijn voor een adequate uitvoering van het Petrusambt.

Ik ben me er zeer van bewust dat dit ambt, door zijn overwegend spirituele aard, niet enkel met woorden en daden dient te worden uitgeoefend, maar zeker ook met gebed en lijden.

Maar in de hedendaagse wereld, die onderhevig is aan zo vele snelle veranderingen en die wordt geraakt door vragen die uiterst relevant zijn voor het leven van het geloof, zijn zowel een krachtige geest als lichaam noodzakelijk om het Petrusambt te vervullen en het evangelie uit te dragen. Deze kracht is de voorbije maanden bij mij afgenomen, zo zeer dat ik moet erkennen dat ik niet meer in staat ben om het ambt dat mij is toevertrouwd adequaat te vervullen.

Om deze reden, en ik ben me volledig bewust van de ernst van deze stap, verklaar ik in volle vrijheid dat ik terugtreed als bisschop van Rome, opvolger van de heilige Petrus, de rol die me werd toevertrouwd door de kardinalen op 19 april 2005, en wel zo dat vanaf 28 februari 2013 om 8 uur 's avonds, de Stoel van Rome, de Stoel van de heilige Petrus niet bezet zal zijn en dat een conclaaf moet worden bijeengeroepen om een nieuwe paus te kiezen, door diegenen die daar de bevoegdheid toe hebben.

Waarde broeders, ik dank jullie oprecht voor de liefde en het werk waarmee jullie mij in mijn taak hebben ondersteund en ik vraag jullie mij mijn tekortkomingen te vergeven. En laten wij nu de Heilige Kerk toevertrouwen aan de zorg van de allerhoogste, Onze Heer Jezus Christus, en zijn heilige moeder Maria smeken om de kardinalen bij te staan met haar moederlijke zorg bij het kiezen van een nieuwe paus.

Waar het mijzelf betreft, ik hoop de Heilige Kerk van God in de toekomst te dienen in een leven dat gewijd is aan gebed.

Het Vaticaan, 10 februari 2013

BENEDICTUS PP XVI

Brontekst:

Dear Brothers,

I have convoked you to this Consistory, not only for the three canonizations, but also to communicate to you a decision of great importance for the life of the Church.

After having repeatedly examined my conscience before God, I have come to the certainty that my strengths, due to an advanced age, are no longer suited to an adequate exercise of the Petrine ministry.

I am well aware that this ministry, due to its essential spiritual nature, must be carried out not only with words and deeds, but no less with prayer and suffering.

However, in today's world, subject to so many rapid changes and shaken by questions of deep relevance for the life of faith, in order to govern the bark of Saint Peter and proclaim the Gospel, both strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months, has deteriorated in me to the extent that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me.

For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be convoked by those whose competence it is.

Dear Brothers, I thank you most sincerely for all the love and work with which you have supported me in my ministry and I ask pardon for all my defects. And now, let us entrust the Holy Church to the care of Our Supreme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and implore his holy Mother Mary, so that she may assist the Cardinal Fathers with her maternal solicitude, in electing a new Supreme Pontiff.

With regard to myself, I wish to also devotedly serve the Holy Church of God in the future through a life dedicated to prayer. From the Vatican, 10 February 2013

BENEDICTUS PP XVI

STER reclame