NOS NieuwsAangepast

Wat verandert er per 1 januari 2013?

Met Nieuwjaar veranderen er iedere keer weer allerlei regels en wetten. Ook dit jaar zijn het er weer veel.

Hieronder een lijst van alle zaken die in onze dagelijks leven veranderen.

Belastingzaken

De factureringsregels voor de btw worden eenvoudiger en papieren en elektronische facturen worden gelijk behandeld.Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente door de Belastingdienst. Voortaan wordt pas vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar rente berekend. In de huidige renteregeling wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.De mkb-winstvrijstelling gaat voor alle bedrijven omhoog van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van uw winst, na toepassing van de ondernemersaftrek.Alle ondernemingen krijgen van de Belastingdienst soepeler uitstel van betaling voor openstaande belastingaanslagen.De ontvangst van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is niet meer automatisch; die moet schriftelijk of digitaal worden aangevraagd bij de Belastingdienst.Vanaf 1 januari 2013 hoeft geen garantieverklaring meer mee te worden gestuurd met uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden voor de ZW.De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak wordt afgeschaft.De kinderopvangtoeslag voor het 1e kind van ZZP'ers gaat omlaag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet perse het oudste kind te zijn.Het tarief van de assurantiebelasting gaat voor alle bedrijven omhoog van 9,7% naar 21%.De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4% naar 1,5%. Deze forfaitaire ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (vrije ruimte) dat de werkgever mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor het personeel.De accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog. De verhoogde tarieven staan in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.De rode diesel blijft alleen bestaan voor de vrijstelling van accijns voor andere schepen dan pleziervaartuigen.De aanschafbelasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm) wordt niet langer gebaseerd op de catalogusprijs, maar op de CO2-uitstoot (zuinigheid).Verhuurders van meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector (woningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag) gaan een verhuurderheffing aan de Belastingdienst betalen. De heffing in 2013 is 0,014% van de waarde van de huurwoningen.

Personeel en beroepseisen

De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog.Het loonstrookje wordt korter en eenvoudiger. Straks is er 1 uniform loonbegrip.De Ziektewet wordt aangepast om werknemers sneller te re-integreren.Bedrijven worden harder aangepakt bij overtreding van arbeidsmarktregels, zoals ernstige onderbetaling of ontduiking van regels voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers.Een werkgever krijgt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte.Werkgevers gaan een werkbonus geven aan oudere werknemers.Als een bedrijf een arbeidsgehandicapte of een oudere in dienst neemt, krijgt het tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.Bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen zoals banken en verzekeraars en alle (andere) medewerkers van financiële ondernemingen zijn verplicht een bankierseed af te leggen.De kwaliteit en integriteit van het notariaat wordt verbeterd.Ambulancezorgaanbieders worden voor 5 jaar aangewezen en krijgen niet meer een vergunning voor onbepaalde tijd.

Bedragen en premies

Alle bedrijven die staan ingeschreven in het Handelsregister betalen geen jaarlijkse bijdrage meer aan de Kamer van Koophandel (KvK).Het eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog van € 220 naar € 350.De bedragen van het minimumloon worden zoals ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.De premiepercentages van het sectorfonds wijzigen.Het tarief voor het deskundigenoordeel van het UWV gaat omhoog.Voor bedrijven die investeren in innovatie wijzigen de WBSO-aanvragen (De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).De bedragen voor de horeca van de bestuurlijke boete uit de Drank- en Horecawet gaan omhoog.

Administratie en bedrijfsvoering

Vrije toegang tot het internet wordt wettelijk vastgelegd. Hiervoor wordt netneutraliteit opgenomen in de Telecommunicatiewet. Er komt een garantie dat concurrerende internetdiensten en applicaties op de mobiel, zoals Skype, WhatsApp of Viber, niet door de providers worden vertraagd, geblokkeerd of extra worden belast.Met de SBR-standaard (Standard Business Reporting) wordt het voor bedrijven makkelijker financiële gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamers van Koophandel (KvK).Fabrikanten en importeurs van beeld- of geluidsdragers betalen straks een thuiskopievergoeding voor beeld- en geluiddragers zoals smartphones, telefoons met mp3-speler, tablets, hdd recorders, settopboxen, audio-videospelers, pc's, laptops, externe hdd-drives, cd-roms, cd's en dvd's.Algemene milieuregels worden van toepassing op meer bedrijven.Agrarische bedrijven (intensieve veehouderijen) hebben straks minder vergunningen nodig.De visakte wordt afgeschaft voor beroepsvissers op de binnenwateren.Extra lange en zware vrachtwagens (LZV's) worden toegestaan op Nederlandse wegen. Internationaal transport met deze voertuigen is nog verboden. Een LZV is een vrachtwagen van maximaal 25,25 meter in plaats van 18,75 meter en weegt maximaal 60 ton in plaats van 50 ton. Om de verkeersveiligheid te waarborgen moeten chauffeurs van een LZV een extra examen afleggen en worden eisen gesteld aan de voertuigen en routes.

Bedrijf starten

Er komt een nieuwe vorm van bestuur en toezicht op naamloze vennootschappen (nv's) en besloten vennootschappen (bv's).Een aantal wetten over dieren (zoals de Wet op de dierenbescherming en de Diergeneesmiddelenwet) worden gebundeld. Daardoor komt de onderlinge samenhang beter tot uitdrukking en ontstaat één overzichtelijk geheel.

Verkoop

De hypotheekregels gaan veranderen. Hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs moeten de consument meer informatie geven en hem wijzen op de risico's. Daarnaast mogen alleen nog advies- en distributiekosten in rekening worden gebracht en wordt de afsluitprovisie verboden.Er komt een verbod op provisies voor ingewikkelde financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken.De Drank- en horecawet gaat veranderen. Een winkelier kan een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen als hij binnen 1 jaar 3 keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens (3 strikes out-maatregel).De maatregelen om witwassen te voorkomen worden verbeterd in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).Coffeeshophouders moeten vaststellen dat degene aan wie ze softdrugs verkopen in Nederland woont. Dit gebeurt door het tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).Er komt een legitimatieplicht voor de handel in koper en koperlegeringen.Mensen die een middelgrote veehouderij willen stoppen vanwege de strenge normen voor de ammoniakuitstoot en eisen aan stallen, kunnen gebruikmaken van de Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Met de Stoppersregeling mag het bedrijf tot 2020 worden voortgezet zonder het verplichte uitstootarme stalsysteem. Wel moet uiterlijk 1 april 2013 een aantal andere maatregelen genomen worden om de uitstoot terug te dringen.

Bedrijfspand

Bouwbedrijven en architecten moeten een milieuprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwbouwwoningen en kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2.

Rechtspraak

De gebiedsindeling van rechtbanken en gerechtshoven gaat veranderen. Hierdoor gaat het aantal rechtbanken van 19 naar 10 en het aantal hoven van 5 naar 4. Elke rechtbank en elk gerechtshof krijgt verschillende zittingsplaatsen. Er komen in totaal 32 zittingsplaatsen.De strafmaat voor visstroperij wordt verhoogd. Voor illegale visserij in de kust- en binnenwateren met beroepsvistuigen (alle vistuigen behalve de hengel en peur) geldt een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (maximaal € 76.000). Opsporingsambtenaren krijgen meer bevoegdheden om visstroperij op te sporen.

Organisatiewijzigingen

Er komt een Nederlands Instituut voor de Zorg (NIvZ). Het NIvZ gaat taken uitvoeren die nu door verschillende organisaties worden uitgevoerd, waaronder het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Regieraad Kwaliteit van Zorg en het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (CPZ).Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) presenteert zich onder één merk en logo, namelijk als UWV. Hiermee vervalt de merknaam en het logo van UWV WERKbedrijf.Een groot deel van de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving wordt ondergebracht bij Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Met de overdracht worden de milieu- en leefomgevingstaken gebundeld binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl