Broeder Van Dam van de KNR tijdens een gesprek in 2013 met de Tweede Kamer over het seksueel misbruik ANP

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, de koepelorganisatie van ordes en congregaties, heeft slachtoffers van seksueel misbruik expliciet opgeroepen om hun klacht "bij voorkeur" af te doen buiten officiële procedures om.

"Slachtoffers zijn welkom klachten aan de instituten en de KNR voor te leggen, rechtstreeks, via officiële procedures of simpelweg en bij voorkeur in individuele gesprekken met hogere oversten", schreef de KNR in 2013. Veel slachtoffers hebben daar, naar nu blijkt, gehoor aan gegeven.

Een derde

De Rooms-Katholieke Kerk heeft namelijk een derde van alle bekend geworden gevallen van seksueel misbruik van kinderen binnen de kerk geschikt, onder voorwaarde van geheimhouding. Dat bleek vanochtend uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De commissie-Deetman, die het seksueel misbruik binnen de kerk onderzocht, had juist het uitdrukkelijke advies gegeven om alle schikkingen openbaar te maken.

Wim Deetman in 2010 over openheid en transparantie

Voorzitter Guido Klabbers van slachtofferorganisatie KLOKK zegt vandaag in NRC Handelsblad ook dat alle misbruikzaken openbaar moeten worden. 

"Dat geldt ook voor de zaken die via mediation en schikkingen zijn afgedaan. Het moet duidelijk worden voor welk leed genoegdoening is verschaft. En het kan niet zo zijn dat slachtoffers opnieuw zouden moeten zwijgen."

Openheid was uitdrukkelijke wens van commissie Deetman, die seksueel misbruik onderzocht.

De Stichting Beheer & Toezicht benadrukt dat transparantie het voordeel is van de officiële klachtenprocedure. "Dat is belangrijk omdat de ene klacht steunbewijs voor de andere klacht kan zijn", zegt Wiel Stevens, voorzitter van de klachtencommissie. 

Omdat de schikkingen geheim zijn, wordt eventueel steunbewijs voor officiële klachtenprocedures dus niet bekend. "Daarom roep ik oversten en bisschoppen op om hun mediation- en schikkingszaken na te lopen op mogelijk steunbewijs voor slachtoffers in de officiële procedure."

Jezuïeten

De meeste kerkelijke organisaties willen volgens de NRC niets inhoudelijks zeggen over de geheime schikkingen. De fraters van Tilburg erkenden 64 slachtoffers via de Stichting Beheer & Toezicht, sloten 28 rechtstreekse schikkingen en nog eens vijf via mediation.

De jezuïeten betaalden bijna 900.000 euro aan 24 slachtoffers na een rechtstreekse schikking of mediation. Verder betaalden ze ruim vier ton aan twaalf mensen via de openbare klachtenprocedure. De jezuïeten zijn bereid de dossiers geanonimiseerd openbaar te maken, als de slachtoffers dat goed vinden. 

Datzelfde geldt voor de salesianen, die in totaal 1,5 miljoen euro betaald hebben. Daarvan ging 1 miljoen euro naar 36 slachtoffers die via mediation tot een overeenkomst kwamen.

STER reclame