ANP

Zorgen over etnische spanningen Nederland

time icon

Ongeveer de helft van de Nederlanders verwacht dat spanningen tussen autochtonen en allochtonen de komende jaren toenemen. Onder meer religieuze verschillen zijn daarvan de oorzaak, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau vast.

Bepaalde groepen allochtonen en autochtonen denken over veel zaken anders, zoals over de positie van vrouwen en de acceptatie van homoseksualiteit. Marokkaanse en Turkse Nederlanders zijn op die vlakken het meest behoudend, zegt het SCP. 

De verschillen leiden ertoe dat de beeldvorming over migrantengroepen vaak negatief is. Verder speelt mee dat jonge Marokkaanse Nederlanders oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers.

Zwarte Piet

Het SCP voorspelt dat er de komende jaren "dynamiek in de interetnische verhoudingen" zal blijven bestaan. Dat komt niet alleen door sociaal-economische verschillen, maar ook "doordat de jongere generatie met kracht waardenoriëntaties uit die indruisen tegen wat velen in dit land als wenselijk en nastrevenswaardig beschouwen". Het bureau wijst op de hevigheid van de Zwarte Piet-discussie.

Volgens het SCP is er geen eenvoudige en snelle manier om de spanning tussen autochtonen en allochtonen weg te nemen. De overheid heeft de laatste jaren veel maatregelen genomen, met wisselend succes. Zo is de voortijdige schooluitval onder verschillende groepen fors gedaald, maar blijft de jeugdwerkloosheid onder allochtonen een hardnekkig probleem.

STER Reclame