Belangrijkste punten begrotingsstukken

Alle begrotingsstukken zijn door het kabinet online geplaatst»
Alle begrotingsstukken zijn door het kabinet online geplaatst ANP

Het kabinet heeft na het uitlekken van de Miljoenennota ook alle begrotingsstukken openbaar gemaakt. Premier Rutte en zijn ministers willen de komende jaren zeker 18 miljard euro bezuinigen. De belangrijkste punten uit de kabinetsplannen voor 2012.

Zorg

 • Begrote zorguitgaven stijgen tot bijna 64 miljard, eigenlijk zelfs tot ruim 67 miljard maar daar staan 3,5 miljard euro aan inkomsten van eigen bijdragen en eigen risico's tegenover

 • Iemand met een modaal inkomen geeft nu ruim 20 procent van zijn inkomen uit aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 bijna 40 procent zijn

 • Er moeten meer gespecialiseerde zorgaanbieders komen voor chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen, zodat die eenvoudige patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om zich toe te leggen op complexere patiënten

 • In de langdurige zorg gaat een experiment van start met regelarme instellingen. Zorgaanbieders mogen aangeven van welke regels zij last hebben bij het kwalitatief verbeteren of doelmatiger maken van de zorg. Waar mogelijk worden die regels dan geschrapt.

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt tien miljoen euro om meer toezicht te houden met name in ouderenzorg. Meer onverwachte inspecties, ook met mystery guests. Minder papierwerk. Overigens daalt IGZ-begroting van 61 naar 56 miljoen

 • De bezuiniging op fysiotherapie door het aantal behandelingen voor eigen rekening te verhogen van 12 naar 20 bedraagt geen 80 miljoen zoals eerder aangekondigd, maar 50 miljoen

 • Het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie gaat omhoog. De werkgever betaalt dat. De werknemer betaalt daar belasting over. Dat was tot nu 7,5 procent over eerste 33.000 euro inkomen. Het wordt 7,1 procent over de eerste 50.000 euro

Woningmarkt

 • De huurtoeslag (de vroegere huursubsidie) gaat vanaf 1 jan 2012 omlaag. Het kabinet gaat hier volgend jaar 100 miljoen euro op korten

 • Verhuurders die meer dan tien woningen per jaar verhuren, krijgen vanaf 2014 een extra jaarlijkse heffing

 • De tijdelijke stimuleringsregeling voor energiebesparende voorzieningen in woningen (zoals isoleren, zonnenpanelen) stopt per 1 januari 2012

Integratie/immigratie

 • Het Rijk stopt in 2013 met het vergoeden van inburgeringscurssussen

 • Er komt een sociaal leenstelsel, zodat mensen die moeten inburgeren het geld daarvoor goedkoop kunnen lenen

 • Gemeenten krijgen via een storting in het gemeentefonds in 2012 nog 37 miljoen voor inburgeringscurssussen

 • De uitgaven voor Vreemdelingen dalen tot en met 2015. Dit kabinet heeft maatregelen genomen om onder meer asiel- en migratieprocedures te versnellen en om fraude tegen te gaan

Binnenlandse Zaken

 • Paspoort tien jaar in plaats van vijf jaar geldig

 • De overheid wil zich nog meer gaan richten op electronische dienstverlening

 • Inburgeraars moeten vanaf 2013 zelf betalen voor inburgering

 • Strengere eisen om Nederlander te worden

Buitenlandse Zaken

 • Het Nederlands belang van alle buitenlandse inspanningen en contacten komt "meer dan in het verleden" centraal te staan

 • Nederlandse inzet "selectiever", dat wil zeggen dat er selectiever zal worden deelgenomen aan vredesmissies, ontwikkelingssamenwerking en piraterijbestrijding

 • EU moet inzetten op naleven van begrotingsdiscipline

 • Investeren in relatie met Israël. Er moet meer focus komen op handel en innovatie. "mede in het belang van een duurzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict"

 • Diplomatie moet 'economische diplomatie' worden. met een focus op het veiligstellen grondstoffen voor Nederland

 • Consulaire dienstverlening richt zich vooral op dienstverlening aan Nederlanders "in extreme nood", dus niet op wie bijvoorbeeld zijn paspoort vergeet

 • Ook gevangenen in het buitenland zullen minder aandacht krijgen

 • Minder geld voor noodhulp. Het budget neemt met 31 miljoen euro af van 250 miljoen naar 219 miljoen, en later uiteindelijk 205 miljoen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Gemiddelde Cito-score moet omhoog van 535,4 in 2010 naar 537 in 2015

 • Prestatieafspraken met ouders

 • Invoering centrale toetsen in bais- en voortgezet onderwijs

Defensie

 • Defensie bezuinigt bijna 600 miljoen in 2012 (van de 1 miljard in deze kabinetsperiode)

 • Krijgsmacht wordt kleiner en slagvaardiger, minder inzet krijgsmacht

 • Ter bestrijding van piraterij blijft Nederland in 2012 deelnemen aan de EU-operatie Atalanta en de NAVO-operatie Ocean Shield

Infrastructuur en Milieu

 • In 2012 wordt onder meer de Delflandse kust versterkt en worden sluizen bij Lemmer aangepakt. Ook wordt verder gewerkt aan het project Toekomst Afsluitdijk

 • Overal in de Randstad standaard 2 x 4 rijstroken en daarbuiten 2 x 3 rijstroken

 • 800 Kilometer meer wegen

 • Het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met 500 miljoen euro verhoogd

 • Doelstelling: het aantal files met 20 procent verminderen

Economie, Landbouw en Innovatie

 • De regeling stimulering duurzame energie (SDE+) wordt betaald uit een opslag op de energierekening van de burger

 • Dat geldt ook voor het geld dat "mogelijk voor een deel uit een kolen- en gasbelasting voor grote stroomproducenten" moet komen

 • Er wordt budget vrijgemaakt voor een tweede kerncentrale

 • De aardgasbatenraming is naar boven bijgesteld omdat het CPB de olieprijs 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Begrote zorguitgaven stijgen tot bijna 64 miljard. Eigenlijk stijgen ze zelfs tot ruim 67 miljard, maar daar staan 3,5 miljard euro aan inkomsten van eigen bijdragen en eigen risico's tegenover

 • Iemand met een modaal inkomen geeft nu ruim 20 procent van zijn inkomen uit aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 bijna 40 procent zijn

 • Er moeten meer gespecialiseerde zorgaanbieders komen voor chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen, zodat die eenvoudige patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om zich toe te leggen op moeilijkere gevallen

 • In de langdurige zorg gaat een experiment van start met regelarme instellingen. Zorgaanbieders mogen aangeven van welke regels zij last hebben bij het kwalitatief verbeteren of doelmatiger maken van de zorg. Waar mogelijk worden die regels dan geschrapt

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt 10 miljoen euro om meer toezicht te houden in met name ouderenzorg. Meer onverwachte inspecties, ook met mystery guests. Minder papierwerk. Overigens daalt IGZ-begroting van 61 naar 56 miljoen

 • De bezuiniging op fysiotherapie door het aantal behandelingen voor eigen rekening te verhogen van 12 euro naar 20 euro bedraagt geen 80 miljoen zoals eerder aangekondigd, maar 50 miljoen

 • Niet meer vergoeden van aandoeningen waar mensen niet echt ziek van zijn

 • Decentralisatie van AWBZ

 • Zorgpremie stijgt met 11 euro naar 1222 euro per jaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • 35 euro minder kinderbijslag per kind

 • 100 miljoen euro extra voor bijzondere bijstand

 • Werkgeversbijdrage kinderopvang gaat fors omhoog, van 721 miljoen naar 1021 miljoen

 • Maximum uurtarief kinderopvang niet omhoog

 • Oneigenlijk gebruik kinderopvang wordt bestreden

Veiligheid en Justitie

 • 295 miljoen bezuinigen op politie, o.a door efficiency

 • Duur van de politieopleiding inkorten

Koninklijk Huis

 • De uitgaven voor het Koninklijk Huis stijgen volgend jaar van 7095.000 naar 7216.000 euro

 • 3 Ton voor nieuwe website van het Koninklijk Huis

Financiën

 • Het kabinet grijpt in als de ontwikkeling van het EMU-saldo meer dan 1 procent afwijkt van wat er in het regeerakkoord werd voorzien

Deel deze pagina

Foto

De hoofdpunten uit de Miljoennnota 2012De hoofdpunten uit de Miljoennnota 2012

De hoofdpunten uit de Miljoennnota 2012

NOS

Video en Audio

Meer video en audio